Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2008

21. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/08                         7.5 2008                  Trpísty – Obecní úřad

 

             Zasedání se zúčastnilo 6  členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program: 1.Zahájení

                2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                3.Hospodaření obce 1-4 měsíc 2007

                4.Závěrečný účet obce 

                5.Různé

                6.Diskuse

                7.Usnesení

                8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

  -všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

  rozpočtu v 1 – 4 měsíci 2008

 -BÚ – 1 975 898,84

 - příjmy 854 840,-Kč     - výdaje 491 820,-Kč

4.Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2007.

5.Starosta přednesl:

-rozpočtové změny obce č.1

-nabídku k spolupráci se společností Asekol v oblasti zpětného odběru vyřazených

 elektrozařízení.

6.J. Dvořák přednesl návrh TJ Sokol Trpísty na příspěvek pro akci vodní hry

 v částce 4 000,-Kč.

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/08:

 

1.Bere na vědomí:

  -zprávu o hospodaření obce 1-4 měsíc 2008

 

2.Schvaluje:

  -program zasedání zastupitelstva

                    6 hlasů pro

   -ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta

                    6 hlasů pro

   -závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradou,který je přílohou zasedání.

                    6 hlasů pro

   -rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání.

                     6 hlasů pro

   -smlouvu se společností Asekol na zpětný odběr elektrozařízení.

                     6 hlasů pro

   - příspěvek pro TJ Sokol Trpísty na vodní hry v částce 4 000,-Kč

                     6 hlasů pro

 

3. Ukládá:

   Starostovi obce:

   -přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání

    hospodaření obce v roce 2007.

  1.Dodržovat správné účtování §,položek a zajistit správné účtování o

     skutečnostech,které jsou předmětem účetnictví do období s nimiž tyto  

     skutečnosti věcně a časově souvisí.

  2.Při schvalování rozpočtových opatření dodržovat správný postup,dle zákona

     č.250/2000 Sb.,§ 16 odst. 2.

           Termín: ihned

 

 

 
Ověřovatelé zápisu:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář