Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2008

14. 8. 2008
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/08                   2.7 2008                    Trpísty-Obecní úřad

 

 

                 Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Václav Martínek a Jiří Dvořák.

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program :  1.Zahájení

                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                 3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2008

                 4.Mas Český západ –místní partnerství

                 5.Různé

                 6.Diskuse

                 7.Usnesení

                 8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

  -všechny body byly splněny

3.Starosta  přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

   za 1 – 5 měsíc 2008.

   -BÚ – 2 136 971,20,-Kč

   -Příjmy – 1 150 780,-Kč               Výdaje – 662 700,-Kč

4.Starosta navrhl,aby obec vstoupila do místní akční skupiny(MAS) Český Západ – Místní partnerství.

5.Starosta přečetl:

  -žádost  manželů Jaroslavy a Eduarda Peškových na odkoupení části pozemku č.234/1 o výměře 6 m2.

  -žádost obce Erpužice o finanční příspěvek na výchovu mládeže sdružených v TJ Jiskra Erpužice.

 -návrh zadání na změnu územního plánu č.1 obce Trpísty

 7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3/08:

1.     Bere na vědomí:

      - zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2007 a o stavu financí na účtu obce

2.     Schvaluje:

-         program zasedání zastupitelstva obce

            5 hlasů pro       

-         ověřovatele zápisu p. Václava Martínka a Jiřího Dvořáka

                 5 hlasů pro

     -  přihlášení obce do MAS Český Západ – místní partnerství a pověřuje  p. Josefa Pavlase k zastupování obce v MAS Český Západ

                  5 hlasů pro

     - Obec Trpísty souhlasí s realizací rozvojové strategie MAS Český Západ –  místní partnerství na období 2007-2013 na svém území a se zařazením do  územní působnosti MAS.

                    5 hlasů pro

     - prodej části parcely 234/1 o výměře 6 m2 manželům Peškovým za 100,-Kč za 1m2. 

                   5 hlasů pro

     -finanční příspěvek na výchovu mládeže pro obec Erpužice ve výši: 2636,-Kč

                  5 hlasů pro

     -a)ve smyslu ustanovení § 47 odst.5zák.č.183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ,zadání změny územního plánu obce Trpísty.

       b)zpracování návrhu změny č. 1ÚPO Trpísty a jeho odůvodnění podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci  není nutné  zpracování  konceptu-nepožaduje se a varianty řešení se nebudou zpracovávat

                   5 hlasů pro

3.Ukládá starostovy obce:

 - podat přihlášku do MAS Český Západ- Místní partnerství

             Termín: Ihned