Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2008

24. 9. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/08                    3.9 2008                           Trpísty – Obecní úřad

 

                           

                                         Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Václav Martínek a Petr Wintrle.

Zápis sepsal Josef Pavlas

 

Program: 1. Zahájení

              2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

              3.Hospodaření obce 1-8 měsíc 2008

              4.Zasíťování stavebních pozemků

              5.Různé

              6.Diskuse

              7.Usnesení

              8.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

 -všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

   rozpočtu za  1 – 7  měsíc 2008.

-         BÚ : 2 182 169,34

-         Příjmy:  1 787 400,-Kč                Výdaje:1 254 140,-Kč

4.Zasíťování stavebních pozemků,starosta obce podal návrh:

   - na přeložení stávajícího elektrického vedení .

   - výměru jednotlivých parcel 1 000 – 1200 m2

5.Starosta přečetl:

 -dopis České pošty k bezúplatnému převodu budovy pošty st.p.č.77 o výměře

   565 m2  v Trpístech na obec.

 -Zřizovací listinu  a  knihovní řád Místní knihovny v Trpístech

6.Diskuse:

 - pí.Jannová: vlhká zeď v místní knihovně

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/08 :

 

1.Bere na vědomí:

 - zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-8 měsíc 2008.

 

2.Schvaluje:

   - program zasedání zastupitelstva

                                       6 hlasů pro

-ověřovatele zápisu p. Václav Martínek a p.Petr Wintrle                                                     

                                    6 hlasů pro

-přeložení elektrického vedení v místě zasíťování stavebních parcel

                                    6hlasů pro

 -s velikostí připravovaných zasíťovaných parcel 1 000 – 1200 m2.

                                    6 hlasů pro

-bezúplatný převod budovy České pošty,st.p.č 77,zastavěná  plocha a nádvoří

 o výměře 565 m2 kat území Trpísty na obec Trpísty.

                                    6 hlasů pro

-Zřizovací listinu a Knihovní řád Místní knihovny v Trpístech

                                   6 hlasů pro

 Ukládá:

 Starostovi obce:

 -zajistit odborníka na odstranění navlhání obvodové zdi v obecní knihovně.