Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odpadů na území obce

24. 4. 2017

OBEC Trpísty

Obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 1/2017,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trpísty

 

Zastupitelstvo obce Trpísty se na svém zasedání dne xx. xx. 2017 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Trpísty, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady.

 2. Papír.

 3. Plasty včetně PET lahví.

 4. Sklo.

 5. Kovy.

 6. Nebezpečné odpady.

 7. Objemný odpad.

 8. Směsný komunální odpad.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Trpísty na návsi a u fotbalového hřiště, ve Sviňomazech na návsi.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá.

 2. Papír, barva modrá.

 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá.

 4. Sklo, barva bílá.

 5. Kovy, barva černá.

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně formou mobilního sběru jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na internetu.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na internetu.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 1/2001 o   nakládání   s   komunálním   odpadem.

 

Čl. 9

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

………………………                                  ………………………………

Miroslav Vladař                                                 Josef Pavlas

 místostarosta                                                      starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24.4.2017

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů