Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

 
     Obec Trpísty
Obecně závazná vyhláška č. 01/2010
 
 
 
Zastupitelstvo obce Trpísty se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č.5/2010, usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm. H) zákona č.128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
                    O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
 
                                     Čl.1
 
                           Úvodní ustanovení
1.    Obec Trpísty touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen ,,poplatek“).
2.    Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen,,správce poplatků“)
                                        
                                      Čl.2
 
                      Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Trpísty.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
                                                 Čl.3
 
                       Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.
3. Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala byt fyzická nebo právnická osoba držitelem psa,přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala.
 
 
                                                 Čl.4
                                    Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku  osvobozena.
3. V ohlášení držitel psa uvede
     a) příjmení ,jméno nebo název právnické osoby,bydliště nebo sídlo,rodné číslo nebo IČO.  Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu.která je podnikatelským subjektem,uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
     b) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečnosti zakládající vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala.
 
 
                                               Čl.5
 
                             Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
     a) za prvního psa  30,-Kč
     b) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele       100,-Kč
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 
                                                Čl.6
 
                            Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.03.běžného roku.
 
                                                Čl.7
 
                                 Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
 
                                              Čl.8
 
                          Závěrečná ustanovení
 
1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Obce Trpísty č. o místním poplatku ze psů ze dne
2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Trpísty dne 08.12.2010 nabývá účinnosti dne 01.01.2011.