Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad

Obec Trpísty

 

Obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad.

Zastupitelstvo obce Trpísty se na svém zasedání dne xx. xx. 2017 usnesením č. xx usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Trpísty.

Čl. 2

Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Trpísty.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

Objem nádoby

Četnost      vývozu

Počet výsypů

Výše poplatku v Kč

110 –120 l

1x měsíc

12

528,-

110 –120 l

1x 14 dní

26

918,-

110 –120 l

1x týdně

52

1668,-

 

 

 

 

110 –120 l sezonní svoz v období květen- září

1x 14 dní

11

369,-

110 –120 l sezonní svoz v období říjen-duben

1x týdně

30

1005,-

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

1) Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce, či jeho části, nepřevyšuje částku 1 000 Kč, jednorázově do 15. 1. příslušného kalendářního roku, příp. do 15tého dne měsíce následujícího po ohlášení změny rozhodné pro stanovení poplatku. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

 

2) Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce převyšuje částku 1.000 Kč, ve dvou splátkách v následujících termínech:

a) 50 % do 15. 1. příslušného kalendářního roku

b) 50% do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Známku k vývozu komunálního odpadu obdrží poplatník popř. plátce po zaplacení první splátky.

 

3) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.

 

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy2.

 

Čl. 6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

………………………                  ………………………………

Miroslav Vladař                                  Josef Pavlas

místostarosta                                         starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24.4.2017

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: