Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem

9. 11. 2008

                           V Y H L Á Š K A

                      O B C E   T R P Í S T Y

                                   1/2001

O   NAKLÁDÁNÍ   S   KOMUNÁLNÍM   ODPADEM

 

       S cílem zajistit přednostně využití odpadů nedo jejich nezávadné odstranění vydává obec Trpísty v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm.i) a § 10 písm. a) zákona č 128/2000 Sb.,o obcích a na základě ustanovení § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem

 

                                                       Článek 1

                                            Základní ustanovení

 

 

1)Vyhláška stanovuje povinnosti fyzických osob (dále jen občanů) při shromažďování, sběru,třídění , přepravě , využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce 

 T r p í s t y   ( dále jen obec ).

 

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s vyjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

                                              

                                                                 Článek 2

                                                  Sběr komunálního odpadu

 

1)Občan je povinen komunální odpad shromažďovat vytříděný na druhy či materiálové složky určené k dalšímu zpracování a na zbytkový odpad určený k uložení na skládce oprávněné osoby.

 

2)Odděleně od zbytkového odpadu je občan povinen shromažďovat  ve sběrnách či sběrných nádobách rozmístěných v obci na stálých stanovištích a v souladu s označením na těchto nádobách odpad  skla , papíru/kartonu  a odpad plastů.

 

3)Odděleně od zbytkového odpadu je občan povinen shromažďovat ve sběrnách odpady železa a ostatních kovů.

 

                                                            - 2 -

 

4)Odděleně od zbytkového odpadu je občan povinnen shromažďovat nezávadným způsobem a předávat do sběren nebezpečné složky komunálního odpadu,  zejména :

- upotřebené oleje z motorů a převodovek,

- upotřebené chladící a brzdové kapaliny,

- zbytky barev ,laků, ředidel,prostředků na ochranu rostlin ,

- nádoby se zbytkovým obsahem výše uvedených látek,

- olověné akumulátory,

- baterie , monočlánky, suché články ,

- odpadní zářivky a výbojky ,

- vyřazená léčiva ,

- vyřazené chladničky a mrazící boxy ,

- vyřazené elektrotechnické a elektronické  přístroje ( televizory ,monitory , osobní

  počítače,  radiopřijímače,magnetofony,gramofony ,kuchiňské stroje apd.)

- použité  stolní  oleje.

 

5) Objemný odpad ,který svými rozměry neumožňuje shromáždění  ve sběrných nádobách na zbytkový odpad ,je občan povinen shromažďovat ve sběrnách nebo velkoobjemových nádobách (kontejnerech ) vystavovaných obcí v četnosti dvakrát za rok. Stejným způsobem je povinen shromažďovat odpad stavebních materiálů.

 

6) Zbytkový komunální odpad zbavený složek určených k dalšímu zpracování je občan povinen shromažďovat v nádobách vlastníků objektů ve kterých komunální odpad vzniká,případně v nádobách jejich správců nebo osob,které mají v objektech právo hospodaření ( dále jen vlastník ).

 

7) Ke shromažďování zbytkového komunálního odpadu,který vzniká občanům na veřejném prostranství , jsou určeny odpadkové koše.

 

8)Sběrnami se pro účely této vyhlášky rozumí obecní sběrné dvory , sběrny a výkupny surovin , dopravní prostředky používané k provádění mobilního sběru odpadů a místa pro odevzdání vyřazených výrobků určená zvláštním předpisem.

 

9)Při shromažďování komunálního odpadu je občan povinen:

a) neodkládat odpady mimo sběrny , sběrné nádoby a odpadkové koše,

b) shromažďovat ve sběrných nádobách pouze ty odpady , pro které jsou určeny ,

c) shromažďovat odpady papíru/ kartonu , skla a plastů pouze neznečištěné a zbavené jiných materiálových příměsí s vyjímkou papírových etiket ,

d) nenarušovat celistvost nebezpečných odpadů obsahujících škodliviny v náplních ,zejména zářivek a výbojek , olověných akumulátorů , obrazovek televizorů , monitorů  a neporušovat chladící obvody a pěnovou izolaci chladniček a mrazniček,

e)neshromaďovat v nádobách určených pro zbytkový odpad nebezpečné odpady či jejich nebezpečné složky ,těla uhynulých zvířat ,odpady kapalné ,jakož i předměty zabraňující vysypání obsahu nádoby do dopravních prostředků oprávněné osoby ,

f) zajistit ,aby v nádobách určených pro zbytkový odpad nebyly v den jejich vyprazdňování oprávněnou osobou odpady žhavé.

  

                                                                  - 3 -

                                                                 Článek 3

                                              Svoz komunálního odpadu

 

1) Svoz utříděně shromážděných složek komunálního odpadu zajišťuje obec dle potřeby.

 

2) Svoz zbytkového odpadu shromážděného ve sběrných nádobách vlastníků dle čl. 2 odst. 6 zajiťuje obec v sedmidenních a čtrnáctidenních lhůtách.

 

3)Osobám jiným než vlastníkům , obci a osobě oprávněné ke svozu shromážděného odpadu nepřísluší manipulovat se sběrnými nádobami ani s odpadem v nich uloženým.

 

                                                                Článek 4

                                                     Povinnosti vlastníka

 

1) Vlastník bytového nebo rodinného domu je povinen zajistit dostatečný počet sběrných nádob určených ke shromažďování zbytkového komunálního odpadu tak , aby jejich celkový objem splňoval požadavky na nezávadné shromažďování odpadu v období mezi jejich vyprazdňováním v souladu s ustanovením článku 3 odst.2 a článku 4.odst. 2 písm.e) této vyhlášky. Tutéž povinnost má i vlastník rekreačního domku či rekreační chalupy, v níž je k trvalému pobytu přihlášena alespoň jedna osoba , není-li místo pro shromažďování zbytkového komunálního odpadu dohodnuto s obcí jinak.

 

2)Při shromažďování zbytkového odpadu je vlastník dále povinnen:

 

a) zajistit , aby barevné provedení nádob pro shromažďování zbytkového odpadu nebylo shodné s barevním provedením nádob pro sběr odpadů určených k dalšímu zpracování,

b) umísťovat sběrné nádoby na stanovištích tak , aby nezpůsobovaly hygienické nebo

estetické závady a byly dobře přístupné pro jejich naplňování,

c) zajistit , aby v den vyprazdňování sběrných nádob byly nádoby dobře přístupné po

veřejné komunikaci,

d) udržovat sběrné nádoby v řádném technickém stavu tak , aby odpad v nich uložený byl dostatečně uzavřen a zajištěn tak před promýváním atmosferickými srážkami , před

vybíráním zvířaty , ptáky či jiným únikem ,

e) udržovat čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob zejména zabraňovat jejich

přeplnění

 

3) Vlastník rekreačního domku či rekreační chalupy ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba , je povinen odstraňovat odpady jako osoby přihlášené.

 

                                                            Článek 5

                                                     Zvláštní ustanovení

 

           Je nepřípustné spalovat odpady v ohništích a topeništích. Toto ustanovení neplatí pro využívání odpadu papíru a dřeva neznečištěného chemickými prostředky jako paliv,nejsou-li tím porušeny obecně platné právní předpisy.

 

                                                             - 4 -

 

                                                          Článek 6

                                                 Kontrola a sankce

 

1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí obec.

 

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.

 

                                                        Článek 7

                                             Zrušovací ustanovení

 

1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce 2/97 o nakládání  skomunálním odpadem ze dne 12.3 1997  a článek VI. vyhlášky obce o veřejném pořádku ze dne 6.9 1995.

 

                                                      

                                                        Článek 8

                                                        Účinnost

 

1) Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu  Trpísty dne 21.12 2001 a nabývá účinnosti dne 1.2 2002.

 

 

 

Miroslav Vladař                                                                      Josef Pavlas

zástupce starosty  obce                                                              starosta obce