Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce na rok 2009

5. 2. 2009
 

Schválený rozpočet obce Trpísty pro r. 2009

Schválilo zastupitelstvo obce 3.12 2008

 

Příjmy:

Daňové příjmy ( třída 1 )

Položka                        Druh příjmu                                           Částka v tisících

1111          Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                               400,00

1112          Daň z příjmů fyz.osob z SVČ                                                 40,00

1113          Daň z příjmů fyz.osob vybírané zvláštní sazbou                       32,00

1121          Daň z příjmů právnických osob                                            610,00

1211          Daň z přidané hodnoty                                                         840,00

1361          Správní poplatky                                                                      1,60

1341          Poplatek ze psů                                                                        1,60

1332          Poplatek za vyp.škod.látek do ovzduší                                      0,60

1511          Daň z nemovitosti                                                                 500,00

                                                                      Celkem daňové příjmy   2 425,80

Nedaňové příjmy ( třída 2 )

§           Položka       Druh příjmu                                             Částka v tisících

2310      2111          Pitná voda                                                                54,00

3722      2111          Sběr a svoz kom.odpadu                                          70,00

1031      2111          Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesy             500,00

3639      2131          Příjmy z pronájmu pozemků                                      17,00

3612      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                   72,00

3639      2133          Příjmy z pronájmu mov.věcí                                        3,00

6310      2141          Příjmy z úroků                                                           35,00

3613      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                   19,20

3725      2329          Ostatní nedaňové příjmy                                            10,00

6171      2119          Ostatní nedaňové příjmy                                            35,80

                                                                        Celkem nedaňové příjmy 816,00

Kapitálové příjmy ( třída 3 )

§          Položka         Druh příjmu                                             Částka v tisících

3639     3111            Příjmy z prodeje pozemků                                      875,00

                                                                       Celkem kapitálové příjmy 875,00

 

Přijaté dotace ( třída 4 )

Položka                    Druh příjmu                                        Částka v tisících

4112                        Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV              7,40                                                                    Celkem přijaté dotace                7,40

 

 

                                          Celkem příjmy                  4 124,20

 

Výdaje:

 

§          Položka          Druh výdajů                                          Částka v tisících

6171      6119               Projektová dokumentace                               330,00

3612      5171               Opravy –byty                                                   30,00

2321      6121               Investice ČOV,kanalizace +tech.infrastr. 1816,00                                                                                                      

5512      5331               Nein.příspěvky hasiči                                  4,00                                                                                           

5512      5139               Požární ochrana                                              15,00

6171      5153               Plyn                                                                20,00 

6171      5154               El.energie                                                        50,00

6171      5161               Služby pošt                                                       2,00

6171      5162               Služby telekokom. a radiokom.                       27,00

6171      5361               Nákup kolků                                                     2,00

6171      5167               Služby školení a vzdělávání                                3,00

3314      5021               Plat knihovníka                                                 3,00

6171      5136               Knihy,tisk                                                         8,00

3419      5229               Tělovýchovná činnost                                      20,00

6112      5031               Soc.pojištění                                                   75,00

6112      5032               Zdrav.pojištění                                                25,00

6171      5032               Zdrav.pojištění                                                12,00

6171      5031               Soc.pojištění                                                    25,00

3722      5169               Sběr a svoz kom.odpadu                               110,00

3721      5169               Svoz nebezpečného odpadu                             25,00 

6112      5023               Platy zastupitelům                                           445,00

6171      5011               Platy zaměstnanců                                            90,00

6171      5137               Drobný hmotný invest.a neinvest. majetek         20,00

2219      5171               Místní  komunikace                                          40,00

6171      5173               Cestovné                                                           25,00         

6171      5194               Věcné dary                                                     27,70

3113      5321               Příspěvek na školy                                          90,00

3111      5321               Příspěvek na předškol.zařízení                         53,67

6171      5329               Stříbrský region                                                 2,41

6171      5139               Nákup materiálu                                              70,00

6171      5175               Pohoštění                                                          7,96

6171      5021               Ostatní osobní výdaje                                      20,00

6171      5038               Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem         2,50

6310      5163               Služby peněžních ústavů                                  10,00

6171      5169               Nákup služeb                                                   75,00

2310      5171               Oprava vodárna                                               30,0

3631      5171               Oprava  veř.osvětlení                                        20,0

1031      5139               Pěstební činnost                                              100,00

1031      5169               Pěstební činnost                                              320,00

2310      5169               Rozbory pitné vody                                          20,00

3314      5339               Nein.příspěvky ostatním PO                              2,41

6171      5321               Nein.dotace obcím                                            2,41

6171      5362               Platby daní a poplatků                                       2,00

2221      5193               Dopravní obslužnost                                          9,64

6171      5172               Programové vybavení                                      14,90

6171      5499               Drobné pohoštění-dětský den,MDŽ                 15,00

3341      5169               Poplatek rozhlas                                                0,60

2321      5169               Rozbor odpadních vod                                      6,00

 

                  

                                                                     Celkem výdaje  4 124,20   

 

 

 

Vyvěšeno: 17.11 2008                                                  Sejmuto: 3.12 2008