Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce na rok 2011

 

Schválený rozpočet pro r. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo dne 8.12.2010
 
Příjmy:
Daňové příjmy ( třída 1 )
Položka                        Druh příjmu                                                              Částka v tisících
1111          Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                                           400,00
1112          Daň z příjmů fyz.osob z SVČ                                                              20,00
1113          Daň z příjmů fyz.osob vybírané zvláštní sazbou                                35,00
1121          Daň z příjmů právnických osob                                                        430,00
1211          Daň z přidané hodnoty                                                                      980,00
1361       Správní poplatky                                                            1,60
1341          Poplatek ze psů                                                                                  1,60
1511          Daň z nemovitosti                                                                             450,00
                                                                  Celkem daňové příjmy   2 318,20
Nedaňové příjmy ( třída 2 )
§           Položka       Druh příjmu                                                                 Částka v tisících
2310      2111          Pitná voda                                                                           64,00
3722      2111          Sběr a svoz kom.odpadu                                                     80,00
1032      2111          Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesy                    765,50
3639      2131          Příjmy z pronájmu pozemků                                               23,00
3612      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                           72,00
3639      2133          Příjmy z pronájmu mov.věcí                                                 3,00
6310      2141          Příjmy z úroků                                                                     30,00
3613      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                           31,20
3725      2329          Ostatní nedaňové příjmy                                                      10,00
3639      2111          Příjmy z poskytnutých služeb                                              95,00
 
                                                                  Celkem nedaňové příjmy 1173,70
Kapitálové příjmy ( třída 3 )
§          Položka         Druh příjmu                                                             Částka v tisících
3639     3111            Příjmy z prodeje pozemků                                                105,00
                                                                                   Celkem kapitálové příjmy 105,00
 
Přijaté dotace ( třída 4 )
Položka                    Druh příjmu                                                              Částka v tisících
4112             Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci  SDV                        60,10
                                                                    Celkem přijaté dotace                60,10
 
 
                                                   Celkem příjmy                  3 657,00
 
Výdaje:
 
§          Položka          Druh výdajů                                                    Částka v tisících
 
3612      5171               Opravy –byty                                                             120,00
2321      6121               Investice ČOV,kanalizace               4 970,00
                           
5512      5331               Nein.příspěvky hasiči                                                  2,00                                                                  
5512      5139               Požární ochrana                                                           10,00
6171      5153               Plyn                                                                            25,00 
6171      5154               El.energie                                                                   70,00
6171      5161               Služby pošt                                                                   2,00
6171      5162               Služby telekokom. a radiokom.                                  25,00
6171      5361               Nákup kolků                                                                 2,00
6171      5167               Služby školení a vzdělávání                                         3,00
3314      5021               Plat knihovníka                                                             5,00
6171      5136               Knihy,tisk                                                                      8,00
3419      5229               Tělovýchovná činnost                                                  20,00
6112      5031               Soc.pojištění                                                                 75,00
6112      5032               Zdrav.pojištění                                                              25,00
6171      5032               Zdrav.pojištění                                                               12,00
6171      5031               Soc.pojištění                                                                  25,00
3722      5169               Sběr a svoz kom.odpadu                                              110,00
3721      5169               Svoz nebezpečného odpadu                                           20,00 
6112     5023               Platy zastupitelům                                                        445,00
6171      5011               Platy zaměstnanců                                                          90,00
6171      5137               Drobný hmotný invest.a neinvest. majetek                  80,00
2219      5171               Místní komunikace                                                       20,00
6171      5173               Cestovné                                                                         27,20         
6171      5194               Věcné dary                                                                     12,00
3113      5321               Příspěvek na školy                                                          90,00
3111      5321               Příspěvek na předškol.zařízení                                       53,67
6171      5329               Stříbrský region                                                                2,53
6171      5139               Nákup materiálu                                                             70,00
6171      5175               Pohoštění                                                                          8,00
6171      5021               Ostatní osobní výdaje                                                     20,00
6171      5038               Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                     2,50
6310      5163               Služby peněžních ústavů                                                10,00
6171      5169               Nákup služeb                                                                 65,00
2310      5171               Oprava vodárna                                                              10,0
3631      5171               Oprava veř.osvětlení                                                     20,0
1032      5139               Pěstební činnost                                                            100,00
1031      5169               Pěstební činnost                                                            310,00
1036      5169               Správa v lesním hospodářství                                         31,00
2310      5169               Rozbory pitné vody                                                         20,00
3314      5339               Nein.příspěvky ostatním PO                                             3,77
6171      5321               Nein.dotace obcím                                                            2,51
6171      5362               Platby daní a poplatků                                                        2,00
2221     5193              Dopravní obslužnost                                                         10,12
6171      5499               Drobné pohoštění-dětský den,MDŽ                                 15,70
3341      5169               Poplatek rozhlas                                                                 0,60
2321      5169               Rozbor odpadních vod                                                       6,40
 
                  

                                                                                       Celkem výdaje 7 057,00