Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce na rok 2012

23. 3. 2012

   Schválený rozpočet obce Trpísty pro rok 2012 v tis.Kč
Schválilo zastupitelstvo obce dne 21.12.2011

Příjmy:
Daňové příjmy ( třída 1)
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                                           420,00
1112 Daň z příjmu fyz.osob z SVČ                                                             20,00
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybírané zvláštní sazbou                                   40,00
1121 Daň z příjmu právnických osob                                                          420,00
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                     980,00
1341 Poplatek ze psů                                                                                  1,60
1361 Správní poplatky                                                                                 1,60
1511 Daň z nemovitostí                                                                            480,00
Celkem daňové příjmy                                                                            2 363,20

Nedaňové příjmy ( třída 2)
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – lesy                               710,00
2310 2111 Pitná voda                                                                                 64,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty                                          64,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ostatní                                      31,20
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb                                                         95,00
3639 2331 Příjmy z pronájmu pozemků                                                        23,00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                   3,00
3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu                                                 80,00
3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy                                                             10,00
6310 2141 Příjmy z úroků                                                                             6,00
Celkem nedaňové příjmy                                                                          1 086,20

Kapitálové příjmy ( třída 3 )
3639 311 Příjmy z prodeje pozemků                                                             55,00
Celkem kapitálové příjmy                                                                             55,00

Přijaté dotace ( třída 4 )
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV                                       60,10
Celkem přijaté dotace                                                                                 60,10

Celkem příjmy                                                                                           3 564,50

 

Výdaje.
1031 5139 Pěstební činnost – nákup materiálu                                             100,00
1032 5169 Podpora ost.prod.čin.-ostatní služby                                            310,00
1036 5169 Správa v lesním hospodářství – ostatní služby                              31,00
2219 5171 Ost.zál.pozem.komunikací – opravy a udržování                           13,73
2221 5193 Dopravní obslužnost                                                                   10,16
2310 5154 Pitná voda – elektřina vodárny                                                    23,00
2310 5169 Pitná voda – ostatní služby                                                          20,00
2310 5171 Pitná voda – opravy a udržování                                                 10,00
2321 5141 Odpadní vody – splátky úroků z úvěru                                          50,00
2321 5154 Odpadní vody – elektrická energie ČOV                                       15,00
2321 5169 Odpadní vody – ostatní služby                                                      6,40
2321 6121 Odpadní vody – investice kanalizace                                            490,00
3111 5321 Příspěvek předškolní zařízení                                                     48,72
3113 5321 Příspěvek základní školy                                                             90,00
3314 5021 Činnost knihovnická –mzda knihovník                                          5,00
3314 5339 Činnost knihovnická – nein.příspěvky ostatním PO                         3,77
3341 5169 Poplatek rozhlas                                                                          0,60
3399 5194 Věcné dary                                                                                 10,00
3419 5229 Příspěvek TJ                                                                               20,00
3612 5171 Opravy byty                                                                                 20,00
3631 5154 Veřejné osvětlení – elektřina                                                        22,00
3631 5171 Opravy veřejné osvětlení                                                               20,00
3639 5154 Nájemné                                                                                        6,00
3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu                                                         20,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu                                                 110,00
5512 3139 PO – materiál                                                                                8,00
5512 5154 PO – elektřina                                                                               2,00
5512 5222 PO – neinvestiční příspěvek                                                          2,00
Zastupitelstva obcí
6112 5023 Odměny                                                                                      520,00
6112 5031 Povinné poj.na sociální zabezpečení                                           80,00
6112 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění                                         60,00
Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců                                                                       90,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                                                  10,00
6171 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení                                                  25,00
6171 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění                                          12,00
6171 5038 Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem                                         2.50
6171 5136 Knihy,tisk                                                                                      8,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobí majetek                                               50,00
6171 5139 Materiál                                                                                        50,00
6171 5153 Plyn                                                                                              20,00
6171 5154 Elektrická energie                                                                         25,00
6171 5161 Služby pošt                                                                                    2,00
6171 5162 Služby telokom. a radiokom.                                                         25,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání                                                            3,00
6171 5169 Ostatní služby                                                                                40,00
6171 5173 Cestovné                                                                                       28,00
6171 5175 Pohoštění                                                                                      8,00
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím                                                           5,08
6171 5329 Příspěvek Střibrský region                                                                2,54
6171 5361 Nákup kolků                                                                                    2,00
6171 5362 Platby daní a poplatků                                                                     2,00
6171 5499 Ost.nein.tr.obyv-drobné pohoštění MDŽ,den dětí                               12,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů                                                                 15,00
8114 Splátky úvěru                                                                                       1000,00
Celkem výdaje:                                                                                             3 564,50

Celkem příjmy:                                                                                             3 564,50
Celkem výdaje:                                                                                             3 564,50