Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce na rok 2014

12. 3. 2014

 Schválený rozpočet obce Trpísty pro rok 2014 v tis.Kč

Schválilo zastupitelstvo obce 18.12.2013

Daňové příjmy ( třída 1)

1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti      450,00

1112 Daň z příjmu fyz.osob z SVČ      10,00

1113 Daň z příjmu fyz.osob vybírané zvláštní sazbou      50,00

1121 Daň z příjmu právnických osob      480,00

1211 Daň z přidané hodnoty      980,00

1341 Poplatek ze psů      1,80

1361 Správní poplatky      2,20

1511 Daň z nemovitostí      490,00

1335 Poplatek – odnětí pozemků funkce lesa      5,00

1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií      10,00

Celkem daňové příjmy     2 479,00

Nedaňové příjmy ( třída 2)

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – lesy      680,00

2310 2111 Pitná voda      55,00

2321 2111 Odpadní voda      52,00

3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty      55,00

3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ostatní      31,20

3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      23,00

3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí      3,00

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti      10,00

3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu      80,00

3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy      20,00

6310 2141 Příjmy z úroků      6,00

6171 2324 Ostatní nedaňové příjmy      5,00

 

Celkem nedaňové příjmy      1020,20

 

Kapitálové příjmy ( třída 3 )

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků      40,00

Celkem kapitálové příjmy      40,00

 

Přijaté dotace ( třída 4 )

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 54,40

Celkem přijaté dotace      54,40

Celkem příjmy      3 593,60

Výdaje.

1031 5139 Pěstební činnost – nákup materiálu      150,00

1032 5169 Podpora ost.prod.čin.-ostatní služby      260,00

1032 5021 Ostatní osobní výdaje      70,00

1036 5169 Správa v lesním hospodářství – ostatní služby      31,00

2219 5171 Ost.zál.pozem.komunikací – opravy a udržování      54,00

2221 5193 Dopravní obslužnost      9,60

2310 5139 Pitná voda materiál      20,00

2310 5154 Pitná voda – elektřina vodárny      23,00

2310 5169 Pitná voda – ostatní služby      20,00

2310 5171 Pitná voda – opravy a udržování      90,00

2321 5141 Odpadní vody – splátky úroků z úvěru      20,00

2321 5154 Odpadní vody – elektrická energie ČOV      45,00

2321 5169 Odpadní vody – ostatní služby      11,00

3314 5021 Činnost knihovnická –mzda knihovník      5,00

3314 5339 Činnost knihovnická – nein.příspěvky ostatním PO      3,80

3341 5169 Poplatek rozhlas      0,60

3399 5194 Věcné dary      15,00

3419 5229 Příspěvek TJ      20,00

3612 5171 Opravy byty       40,00

3631 5154 Veřejné osvětlení – elektřina      27,00

3631 5171 Opravy veřejné osvětlení       20,00

3635 6119 Dlouhodobý nehmotný majetek      120,00

3639 5164 Nájemné      6,48

2221 6121 Sviňomazy-autobusová zastávka       413,00

3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu      25,00

3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu      130,00

5512 5139 PO – materiál      2,00

5512 5154 PO – elektřina    2,00

5512 5222 PO – neinvestiční příspěvek      2,00

5512 5171 PO – opravy      8,00

Zastupitelstva obcí

6112 5023 Odměny      520,00

6112 5031 Povinné poj.na sociální zabezpečení       85,00

6112 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění       55,00

Činnost místní správy

6171 5011 Platy zaměstnanců      90,00

6171 5021 Ostatní osobní výdaje      15,00

6171 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení      25,00

6171 5365 Platby daní,popl.krajům,obcím      2,00

6171 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění      7,00

3639 5362 Daň z převodu nemovitostí      36,00

6171 5038 Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem      2.50

6171 5136 Knihy,tisk      8,00

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobí majetek      50,00

6171 5139 Materiál      80,00

6171 5153 Plyn      30,00

6171 5154 Elektrická energie      50,00

6171 5161 Služby pošt     2,00

6171 5163 Služby pen.ústavů,pojistné      6,70

6171 5162 Služby telokom. a radiokom.      25,00

6171 5167 Služby školení a vzdělávání      1,00

6171 5169 Ostatní služby       60,00

6171 5173 Cestovné         29,00

6171 5175 Pohoštění        8,00

6171 5171 Ostatní nákup         20,00

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím      4,80

6171 5329 Příspěvek Střibrský region        2,40

6171 5361 Nákup kolků        2,00

6171 5362 Platby daní a poplatků SR       2,00

3399 5175 Ost.nein.tr.obyv-drobné pohoštění MDŽ,den dětí       12,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů        28,78

6402 5364 Vratky z minulých let       0,94

 

Celkem výdaje:        2 903,60

 

8124 Financování - Splátky úvěru     - 690,00

 

 

 

Celkem příjmy:       3 593,60

Celkem výdaje:      2 903,60

Financování:      - 690,00