Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku Trpindy z.s.

17. 6. 2020

Stanovy spolku Trpindy z.s

 

Čl. I

 

Název spolku, působnost a charakter spolku

 

1. Název spolku je Trpindy z.s. ( dále jen spolek)

2. Sídlem spolku jsou Trpísty 103, 34901 Stříbro

3. Spolek působí na celém území ČR, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou

4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

 

 

čl. II

 

Účel spolku

 

Spolek Trpindy z.s. vznikl za účelem podpory a rozvoje kultury a společenského života, zachování místních tradic, realizace sportovních a volnočasových aktivit a podpory zdraví a zdravého životního stylu místního obyvatelstva zejména pak s ohledem na děti a seniory.

 

Spolek je dobrovolné, neziskové a nepoltické sdružení.

 

K dosažení svého účelu realizuje spolek soubor činností pro členy spolku a veřejnost, které jsou vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku.

Jsou jimi především

- Pořádání společenských a kulturních akcí pro členy spolku a veřejnost

- Realizace a spolupráce při pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických akcí určeným členů spolku a široké veřejnosti.

- Ochrana přírody a krajiny

- Pořádání zájmových kroužků pro děti a veřejnost

- Podpora a realizace občanských aktivit orientovaných na zlepšení kvality života, stavu, čistoty a vzhledu obce.

- Organizace dobrovolných, svépomocných a podpůrných aktivit.

- Spolupráce s dalšími místními spolky a organizacemi.

- Spolupráce s dalšími organizacemi s podobným účelem a předmětem činnosti.

- Získávání finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.

- Podávání podnětů, žádostí a petic zákonodárným, výkonným, samosprávním a jiným veřejným institucím a jednotlivcům.

 

 

Čl. III

 

Vznik a zánikk členství, práva a povinnosti členů

- Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a je starší 18 let

- Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku – ročně 300kč. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a člen se zavazuje plnit základní povinnosti.

- Prvními členy se automaticky stávají osoby přítomni na ustavující schůzy spolku

 

Práva člena spolku

- Podílet se na praktické činnosti spolku

- Být pravidelně informováni o činnosti spolku

- Účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánu spolku

- Předkládat návrhy a připomínky orgánu spolku

 

Povinnosti člena spolku

- Dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli a posláním spolku

- Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky které by byly v rozporu se zájmy spolku

- Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován nebo volen

- Platit členské příspěvky

- Aktivně a pravidelně se účastnit jednání spolku a přispívat k zlepšení jeho činnosti

 

Členství spolku zaniká

- Předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku

- Úmrtí člena

- Zánikem spolku

- Vyloučením člena členskou schůzí, v případě že se člen 3x bez omluvy nedostavil na zasedání členské schůze, nebo opakovaně porušuje tyto stanovy

- Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

 

Čl. IV

 

Orgány spolku

V čele spolku stojí předseda a místopředseda spolku, kteří jsou statutárními zástupci spolku a za spolek jednají každý samostatně. Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na období jednoho roku.

Organizační strukturu spolku tvoří : členská schůze

Výbor spolku

 

Členská schůze:

Nejvyšším organem spolku je členská schůze, která je tvořena schromaždováním všech členů spolku. Členská schůze spolku je základním místem setkávání jeho členů a jádrem celého života spolku. Členskou schůzi svolává a řídí předseda spolku. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže získalo nadpoloviční počet hlasů členů. Každý člen má jeden hlas a jednání schůze se zapisuje a archivuje.

- Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

- Schvaluje zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

- Schvaluje rozpočet a program činnosti spolku na příslušné období hospodaření a roční uzávěrku

- Rozhoduje o disponování s majetkem spolku

- Rozhoduje o vstupu spolku do právních osob

- Rozhoduje o zrušení spolku

- Rozhoduje o členství v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních

 

 

Výbor spolku

 

Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a členů výboru. Maximální počet členů výboru je 9. členové výboru jsou voleni členskou

schůzí. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Jednání výboru svolává a předsedá mu předseda spolku a to dle potřeby, minimálně však 3x ročně. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných na jeho jednání. Z jednání se pořizuje zápis, který zejména sumarizuje všechna rozhodnutí výboru.

 

Zásady hospodaření a majetek spolku

 

- Spolek hospodaří s majetkem (hmotné finanční prostředky), které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy

- Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary

- Způsob užitá příjmů je v souladu s účelem spolku

- Veškeré získané prostředky budou využívané pouze pro účely spolku ve smyslu těchto stanov

- Veškeré finanční toky jsou řádně evidovány. Užití finančních prostředků je možné pouze k naplnění činnosti spolku včetně nezbytné úhrady nákladů vynaložených na činnost.je povinnost na každé schůzi umožnit ostatním nahlédnout do údajů a dokladů vedených v evidenci.

- Majetek nabytý za doby trvání spolku je až do ukončení činnosti a likvidaci majetkem spolku, nerozhodne-li se členská schůze jinak

- Za vypracování roční uzávěrky odpovídá předseda nebo jím pověřený člen spolku a schvaluje ji členská schůze

- Členové neodpovídají svým majetkem za závazky spolku vůči třetím osobám

- Je povinnost vybírat členské příspěvky a proplácet náklady spolku

 

Čl V

 

Závěrečná ustanovení

 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a nasl. Zákona č, 89/2012 Sb.

 

Na obsahu těchto stanov se schodli všichni zakladatelé spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Plzni .