Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Úterského potoka

26. 1. 2014

ke stažení ve formátu pdf   ZDE

 

 

 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: ŽP/490/14
VYŘIZUJE: Ing. J. Bradová
TEL.: +420 377 195 608
FAX: +420 377 195 393
E-MAIL: jolana.bradova@plzensky-kraj.cz
DATUM: 20.1.2014
ZVEŘEJNĚNÍ
návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území
Úterského potoka
a výzva k podání připomínek
Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 66 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného
vodního toku Úterský potok a jeho aktivní zóny v ř. km 0,000 – 34,620 (ústí do Mže
v místě vodní nádrže Hracholusky – Žernovník) na území Plzeňského kraje a vyzývá
k podání připomínek.
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření
obecné povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
u správního orgánu písemné připomínky.
Ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky, se v souladu
s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy
o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije.
S dokumentací ke stanovení záplavového území Úterského potoka a aktivní zóny na
území Plzeňského kraje se lze seznámit po dobu 30 dní ode dne vyvěšení návrhu na
- odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
- odboru životního prostředí MěÚ Nýřany, Americká 39, Plzeň
- odboru životního prostředí MěÚ Stříbro, Masarykovo nám. 63, Stříbro
Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení navrhovaného záplavového
území Úterského potoka je v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu
zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
http://mapy.kr-plzensky.cz/dokumenty/navrhyQ/Utersky_potok.zip .
Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat
u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18,
306 13 Plzeň ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu.
Návrh se považuje za doručený patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
2
Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ÚTERSKÉHO POTOKA
V Ř. KM 0,000 – 34,620
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje
podle ust. § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, záplavové území významného vodního toku
Úterský potok v úseku ř. km 0,000 – 34,620
ústí do Mže v místě vodní nádrže Hracholusky – Žernovník, na území Plzeňského kraje,
č.h.p. 1-10-01-1670-0-00, 1-10-01-1650-0-00, 1-10-01-1630-0-00, 1-10-01-1590-0-00, 1-10-01-1510-0-00, 1-10-01-1470-0-00, 1-10-01-1450-0-00, 1-10-01-1410-0-00, 1-10-01-1390-0-00, 1-10-01-1370-00, 1-10-01-1350-0-00
a vymezuje aktivní zónu v celém úseku stanoveného záplavového území.
Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části, která je přílohou opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.
Odůvodnění
Správce vodního toku Úterský potok, Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČO: 70889953, předložil Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Úterský potok. Podkladem návrhu s náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) až f) vyhlášky č. 236/2002 Sb. byla dokumentace „Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 – 37,600“, zpracovaná v říjnu 2013 firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČO: 61061557. Při ústním jednání dne 18.12.2013 byl návrh v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu projednán s dotčenými orgány. Ze strany dotčených orgánů nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky a bylo konstatováno, že část Úterského potoka od pramene protéká po území Karlovarského kraje. Záplavové území tak zasahuje na území Plzeňského kraje v ř. km 0,000 – 31,590 na pravém břehu a v ř. km 0,000 – 34,620 na levém břehu.
Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 236/2002 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu
3
s citovanou vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
V aktivní zóně se podle ust. § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:
http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm
http://voda.gov.cz/portal/cz/.
Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u správce toku Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň a u Krajského úřadu Plzeňského kraje – odboru životního prostředí, kde do ní lze v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb. nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici rovněž u místně příslušného vodoprávního úřadu.
"otisk úředního razítka"
Ing. Marie Hanušová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odbor životního prostředí
Na vědomí: Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
4
Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:
- Obec Čerňovice
- Obec Erpužice
- Obec Trpísty
- Obec Pernarec
- Obec Křelovice
- Obec Konstantinovy Lázně
- Obec Cebiv
- Obec Ostrov u Bezdružic
- Město Bezdružice
- Město Úterý
- Obec Bezvěrov
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.
Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)
Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: od ....................... do .....................