Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu obce Trpísty pro rok 2013

4. 12. 2012

 Návrh rozpočtu obce Trpísty pro rok 2013 v tis.Kč

Příjmy:

Daňové příjmy ( třída 1)

1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 440,00

1112 Daň z příjmu fyz.osob z SVČ 20,00

1113 Daň z příjmu fyz.osob vybírané zvláštní sazbou 50,00

1121 Daň z příjmu právnických osob 480,00

1211 Daň z přidané hodnoty 950,00

1341 Poplatek ze psů 1,60

1361 Správní poplatky 1,60

1511 Daň z nemovitostí 490,00

Celkem daňové příjmy 2 433,20

 

Nedaňové příjmy ( třída 2)

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – lesy 710,00

2310 2111 Pitná voda 64,00

3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty 64,00

3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ostatní 31,20

2321 3122 Příspěvky na pořízení DM 32,00

3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23,00

3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3,00

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5,00

3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 80,00

3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy 20,00

6310 2141 Příjmy z úroků 6,00

Celkem nedaňové příjmy 1 038,20

 

Kapitálové příjmy ( třída 3 )

3639 311 Příjmy z prodeje pozemků 55,00

Celkem kapitálové příjmy 55,00

 

Přijaté dotace ( třída 4 )

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 60,10

Celkem přijaté dotace 60,10

 

Celkem příjmy 3 586,50

 

 

 

Výdaje.

1031 5139 Pěstební činnost – nákup materiálu 150,00

1032 5169 Podpora ost.prod.čin.-ostatní služby 260,00

1032 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00

1036 5169 Správa v lesním hospodářství – ostatní služby 31,00

2219 5171 Ost.zál.pozem.komunikací – opravy a udržování 60,30

2221 5193 Dopravní obslužnost 9,60

2310 5154 Pitná voda – elektřina vodárny 23,00

2310 5169 Pitná voda – ostatní služby 20,00

2310 5171 Pitná voda – opravy a udržování 90,00

2321 5141 Odpadní vody – splátky úroků z úvěru 50,00

2321 5154 Odpadní vody – elektrická energie ČOV 35,00

2321 5169 Odpadní vody – ostatní služby 6,60

3111 5321 Příspěvek předškolní zařízení 48,00

3113 5321 Příspěvek základní školy 160,00

3314 5021 Činnost knihovnická –mzda knihovník 5,00

3314 5339 Činnost knihovnická – nein.příspěvky ostatním PO 3,80

3341 5169 Poplatek rozhlas 0,60

3399 5194 Věcné dary 15,00

3419 5229 Příspěvek TJ 20,00

3612 5171 Opravy byty 40,00

3631 5154 Veřejné osvětlení – elektřina 27,00

3631 5171 Opravy veřejné osvětlení 20,00

3635 6119 Dlouhodobý nehmotný majetek 348,00

3639 5164 Nájemné 6,20

3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu 25,00

3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 130,00

5512 5139 PO – materiál 8,00

5512 5154 PO – elektřina 2,00

5512 5222 PO – neinvestiční příspěvek 2,00

Zastupitelstva obcí

6112 5023 Odměny 520,00

6112 5031 Povinné poj.na sociální zabezpečení 85,00

6112 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění 55,00

Činnost místní správy

6171 5011 Platy zaměstnanců 90,00

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15,00

6171 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 25,00

6171 5032 Povinné poj.na veř.zdravotní pojištění 7,00

6171 5038 Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem 2.50

6171 5136 Knihy,tisk 8,00

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobí majetek 50,00

6171 5139 Materiál 50,00

6171 5153 Plyn 30,00

6171 5154 Elektrická energie 50,00

6171 5161 Služby pošt 2,00

6171 5163 Služby pen.ústavů,pojistné 2,70

6171 5162 Služby telokom. a radiokom. 25,00

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3,00

6171 5169 Ostatní služby 50,00

6171 5173 Cestovné 29,00

6171 5175 Pohoštění 8,00

6171 5179 Ostatní nákup 20,00

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4,80

6171 5329 Příspěvek Střibrský region 2,40

6171 5361 Nákup kolků 2,00

6171 5362 Platby daní a poplatků 2,00

6171 5499 Ost.nein.tr.obyv-drobné pohoštění MDŽ,den dětí 12,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů 30,00

 

Celkem výdaje: 2 856,50

 

8114 Financování - Splátky úvěru -730,00

 

 

 

Celkem příjmy: 3 586,50

Celkem výdaje: 2 856,50

Financování: - 730,00

 

 

Vyvěšeno :4.12.2012 Sejmuto: Vyvěšeno elekronicky :4.12.2012