Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opatření obecné povahy - ÚP Trpísty

1. 9. 2014

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

 

Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Trpísty

 

Zastupitelstvo obce Trpísty, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,

 

vydává

 

Územní plán Trpísty

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Trpísty konaném 13. 8. 2014 usnesením č. 4/2014

 

ÚP Trpísty (textová i obrazová část) bude uložen na Obecním úřadě v Trpístech, dále na stavebním úřadě a úřadě územního plánování Městského úřadu ve Stříbře, kde bude zájemcům umožněna možnost k nahlédnutí.

 

P o u č e n í

 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření s právními předpisy v přezkumném řízení.

 

 

Ú č i n n o s t

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne 15. 9. 2014

 

 

 

        Miroslav Vladař                                                                                  Josef Pavlas

     ………………………….                                                                    ………………………….

        místostarosta obce                                                                           starosta obce

 

 

Opatření + ÚP Trpísty textová i grafická část bude vyvěšeno na EÚD

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2014

Sejmuto dne: 16. 9. 2014