Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla Trpísty- kanalizace a ČOV

16. 11. 2009
 
dle rozdělovníku:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
                
NAŠE ZNAČKA
1100/ŽP/09
VYŘIZUJE/LINKA
Lazorka/374801151
STŘÍBRO
2009-11-13
                                                                                                          lazorka@mustribro.cz
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
        Zdejší odbor přezkoumal žádost obce Trpísty, zastoupené Václavem Říhou, Tuněchody 11, 349 01 Stříbro, ze dne 3.8.2009 o povolení  stavby vodního díla „Trpísty – kanalizace a ČOV“ ana podkladě předložené projektové dokumentace, požadovaných dokladů a výsledku
 řízení  vydává toto
 
R O Z H O D N U T Í
 
Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává žadateli (účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád)
 
Obec Trpísty
Trpísty 18, 349 01 Stříbro
IČO: 00 57 37 10
 
podle ustanovení §15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stavební povolení k provedení vodního díla – Trpísty – kanalizace a ČOV, umístěného na st.p.č. 3, 22, 29, 33 a p.p.č. 1/1, 1/3, 8, 25/3, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 66, 73, 74, 75/3, 75/8, 75/10, 124/38, 435/3, 871/1, 872/1, 875, 876/15, 985/1, 985/2, 986, 987, 990, 991, 992/1, 1017, 1018/1, v k.ú. Trpísty.
 
Stavba obsahuje:
 
SO – 01- Stoková síť:
        splaškové kanalizační stoky DN 250 a 300 z polypropylenového žebrovaného potrubí SN 10kN/m2 v celkové délce 1765 m, z toho: sběrač „A“ - 590 m, stoka „AA“ – 57 m, stoka „AB“ – 139 m, stoka „AC“ – 142 m, stoka „AD“ – 31 m, stoka „AD-1“ – 12 m, stoka „AE“ – 22 m, stoka „AF“ – 30m, stoka „AG“ – 139 m, sběrač „B“ – 552 m, stoka „BA“ -51 m
        prodloužení dešťové stoky z polypropylenového žebrovaného potrubí DN 300, SN 10kN/m2 v celkové délce 164 m.
 
SO – 02 – ČOV – stavební část
        objekt půdorysných rozměrů 5,0 x 8,7 m.
PS – 01 – ČOV – technologické vystrojení:
        mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 250 EO, technologie BioCleaner firmy Envipur Tábor.
SO – 03 – přípojky ČOV
        trubní propojení (nátok, obtok, vyústění) ČOV DN 300 v celkové délce 104,50 m
        přívod NN 0,4 kV zemním kabelem CYKY 4Bx16 v délce trasy 170 m
        přívod vody HDPE 63 + HDPE 32 v délce trasy 160 + 12 m
SO – 04 – zpevněné plochy ČOV
        dlážděná manipulační plocha o výměře 305 m2 + dlážděné chodníky o výměře 51 m2
SO – 06 – přepásmování vodovodu
        propojení dvou stávajících vodovodních pásem novým řadem HDPE 90 délky 158 m
 
Účel užívání povolené stavby vodního díla: Odvádění a čištění odpadních vod
Určení polohy vodního díla (orientačně): souřadnice YX (S-JTSK)
                                   začátek                                  konec
Sběrač A       843690.7, 1057980.3        844064.9, 1057822.2
Stoka AA       843766.1, 1057905.1        843779.2, 1057852.1
Stoka AB       843797.2, 1057909.4         843851.0, 1058011.6
Stoka AC       843849.2, 1057893.5         843936.1, 1057979.1
Stoka AD       843849.2, 1057893.5         843863.3, 1057910.5
Stoka AD-1   843863.2, 1057893.5         843864.2, 1057881.6
Stoka AE       843855.2, 1057863.2         843876.7, 1057865.2
Stoka AF       843866.4, 1057853.5         843889.2, 1057840.1
Stoka AG       843963.6, 1057796.7         844080.9, 1057864.3
Sběrač B       843690.7, 1057980.3         844117.0, 1057928.6
Stoka BA       843760.8, 1058047.8         843751.0, 1058098.0
Stoka D         843973.4, 1058000.9         844119.3, 1057927.6
Přepásmování
vodovodu       843868.9, 1057864.2         843918.5, 1057756.5
ČOV               843686.5, 1057984.5         843680.8, 1057991.1
843684.6, 1057994.4         843690.2, 1057987.8
Přívod
vody ČOV      843801.4, 1058054.5         843681.0, 1057987.0
Odtok ČOV   843682.9, 1057984.9         843735.1, 1057915.8
Přívod NN      843801.5, 1058049.8         843690.2, 1057987.8   
 
 Pro provedení stavby vodního díla se podle ust. §15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a pro stavbu budou použity stavební výrobky, které splňují technické požadavky nař. vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Před zahájením stavby budou vytýčena veškerá podzemní vedení a bude postupováno dle požadavků vlastníků (správců) jednotlivých sítí uvedených ve vyjádřeních:
·        vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 116754/08/CPN/VVO ze dne 29.9.2008
·        vyjádření ČEZ Distribuční služby, s.r.o., číslo vyjádření 1019170905/KH ze dne 6.10.2008
·        vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 2362/08/173 ze dne 26.9.2008
4. Budou dodrženy podmínky PF–ÚP Tachov uvedené ve vyjádření ze dne 3.3.2009 č.j.PF/2668/09-Čer a to zejména:
·        Ke stavbě a vstupu na pozemek p.p.č.26/1 si investor vyžádá souhlasné stanovisko nájemce, t.j. ZD Vlčák Černošín, se sídlem Lipová 335, Černošín
·        Po skončení prací bude pozemek uveden zpět do původního stavu a předán nájemci. 
5. Křížení a souběhy inž. sítí budou provedena dle příslušné ČSN 73 6005.
6. Stavbu provede osoba oprávněná k provedení stavby.
7. Budou dodrženy podmínky SÚS Stříbro uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci stavby ze dne 16.10.2008, zn.:1565/2517/10/08/T a to:
A/ Technické podmínky pro opravu vozovky v místě uložení stoky kanalizace, šachty a         uličních vpustí:
·        Na zásyp výkopu bude používán vhodný materiál – např. štěrkodrť frakce 0-32 (ne materiál z výkopu). Tloušťka vrstvy před zhutněním 0,2 – 0,3 m.
·        Hrana výkopu bude zaříznuta. Spára v místě napojení na stávající kryt bude opatřena asfaltovou zálivkou. Rovnost povrchu hutněných asfaltových vrstev na styku s původní úrovní vozovky nesmí být větší (menší) než 4 mm.
·         Konečná obnova konstrukčních vrstev bude takto: ABS I – 50 mm, ABH I -60 mm, OK I 90 mm (možno nahradit vrstvu ABH), ŠD 0/32 – 150 mm, ŠD 32/63 – 200 mm, obrusná vrstva ABS I tl.50 mm v rozsahu – výkop + 0,50 m od hrany výkopu (zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, musí se tato část vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy).
·        Míra zhutnění – pláň upravena a zhutněna Edef, 2 > 45 MPa (bude doloženo zkouškou hutnění). Při předání silnice bude doložena zkouška hutnění.
B/ Při úpravách sjezdů k jednotlivým nemovitostem v místě zrušeného silničního příkopu musí být zajištěno odvádění dešťových vod z těchto sjezdů a dalších zpevněných ploch do nové dešťové kanalizace.
C/ Při provádění stavebních prací nebude silnice znečišťována ani poškozována, včetně součástí a příslušenství a nebude na ni ukládán žádný materiál (výkopový, stavební, montážní atd.). Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku ve správě SÚS Stříbro budou odstraněny investorem.
D/ Před zahájením prací budou úseky silnic č.II/193 a III/19326 dotčené stavbou předány zhotoviteli (na základě výzvy zhotovitele), kdy se vyznačí místo vstupů do tělesa silnice a výkopů protlakových jam. Po ukončení prací a uvedení dotčeného úseku silnice do odpovídajícího stavu dle výše uvedených podmínek a v souladu s PD budou silnice předány zpět SÚS Stříbro.
E/ K pracím souvisejícím s opravou silnice bude přizván pracovník SÚS Stříbro.
F/ Výkopové práce v silnicích se nesmí provádět v termínu od 1.11. do 31.3.
8. Investor sdělí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby min. dva termíny kontrolní prohlídky.
9. Po skončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
10. Stavba bude po dokončení uvedena do zkušebního provozu na dobu 1 roku (tj. 12 měsíců).
     Zahájení zkušebního provozu bude oznámeno 30 dní předem zdejšímu vodoprávnímu
     úřadu. K oznámení bude předložen provozní řád ČOV a kanalizační řád, výsledky 
     příslušných zkoušek a revizí, včetně kráceného rozboru pitné vody dle ust. § 4 odst. 2 vyhl.
     č.252/2004 Sb. v platném znění a doklad o tom, že materíály použité pro vodovodní řady jsou vhodné pro styk s pitnou vodou (§ 5 zák.č. 258/2000 Sb.).
11. Minimálně 30 dní před ukončením zkušebního provozu investor požádá o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti připojí vyhodnocení výsledků zkušebního provozu.
12. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2012.
 
Odůvodnění:
 
Zdejšímu odboru byla dne 3.8.2009 předložena žádost Obce Trpísty, zastoupené Václavem Říhou, Tuněchody 11, 349 01 Stříbro, o povolení stavby výše uvedeného vodního díla „Trpísty – kanalizace a ČOV“ na st.p.č. 3, 22, 29, 33 a p.p.č. 1/1, 1/3, 8, 25/3, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 66, 73, 74, 75/3, 75/8, 75/10, 124/38, 435/3, 871/1, 872/1, 875, 876/15, 985/1, 985/2, 986, 987, 990, 991, 992/1, 1017, 1018/1, v k.ú. Trpísty.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhl. č. 432/2001 Sb., v platném znění.
 
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou,  která byla řádně vyvěšena 30 dní na místě k tomu určeném. V této době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Podmínky rozhodnutí jsou stanoveny ku zdárnému průběhu stavby a zahrnují požadavky účastníků řízení.
 
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a vodohospodářských zájmů          z hlediska SVP bylo zjištěno, že povolené zřízení vodního díla neporušuje při splnění výše uvedených podmínek vodohospodářské obecné a ani jiné oprávněné zájmy. Vzhledem k tomuto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno. Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 3.8.2009.
 
Poučení:
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Stříbro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“
Ing. Dana Rožánková, CSc.
vedoucí odboru ŽP
Doručí se (doporučeně do vlastních rukou):
Václav Říha, Tuněchody 11, 349 01 Stříbro
Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 (k vyvěšení na úřední desce stavebního úřadu)
 
 
Ostatní účastníci vodoprávního řízení:
 veřejnou vyhláškou:
 
Účastníky tohoto vodoprávního řízení jsou: stavebník příp. jeho zplnomocněný zástupce, správce vodního toku, osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.
 
Pozemkový fond ČR, ÚP Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov
Panství Trpísty, s.r.o., Trpísty 1, 349 01 Stříbro
Josef Bouda, Trpísty 3, 349 01 Stříbro
Martin Svoboda, Západní Předměstí 924, 349 01 Stříbro
Státní statek Jeneč, Třanovského 622/11, 163 00 41 Praha-Řepy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň,
odbor odloučené pracoviště Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Správa a údržba silnic, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříbře, Masarykovo náměstí 15, 349 01 Stříbro
Stanislav Kubašta, Trpísty 4, 349 01 Stříbro
Miluška Kubaštová, Trpísty 4, 349 01 Stříbro
Bohuslav Mandák, Trpísty 7, 349 01 Stříbro
Bohuslav Mandák ml., Trpísty 7, 349 01 Stříbro   
Věra Mandáková, Trpísty 7, 349 01 Stříbro
Milan Šroubek, Trpísty 10, 349 01 Stříbro
Eva Tomášková, U Zastávky 641/18, Mariánské Lázně, Úšovice, 353 01
Bohumila Matějovicová, Trpísty 86, 349 01 Stříbro
Jaroslav Šimek, Trpísty 12, 349 01 Stříbro 
Zuzana Šimková, Trpísty 12, 349 01 Stříbro
Jaroslava Malá, Trpísty 87, 349 01 Stříbro
Jiří Dvořák, Trpísty 17, 349 01 Stříbro
Alena Dvořáková, Trpísty 17, 349 01 Stříbro
Miroslav Kubizňák, V Mokřinách 657/21, Plzeň, Újezd, 312 00
Rudolf Hilbich, Mánesova 1353, 349 01 Stříbro
Lydie Jakovcová, Brožíkova 968, 349 01 Stříbro
Marie Krejcarová, Trpísty 24, 349 01 Stříbro
Marie Malá, Trpísty 24, 349 01 Stříbro
Bohumil Nejedlý, Trpísty 32, 349 01 Stříbro
Jan Matoušek, Trpísty 36, 349 01 Stříbro 
Helena Matoušková, Trpísty 36, 349 01 Stříbro
Naděžda Střížová, Trpísty 39, 349 01 Stříbro
Ladislava Filipčíková, Trpísty 45, 349 01 Stříbro
Petr Kessner, Slapská 1499, 266 01 Beroun-Město
Milan Nejdl, Trpísty 97, 349 01 Stříbro 
Eliška Nejdlová, Trpísty 97, 349 01 Stříbro
Zdeňka Janovská, Sulislav 9, 349 01 Stříbro
Karel Janovský, Sulislav 9, 349 01 Stříbro
Stanislav Čechák, Trpísty 43, 349 01 Stříbro
Vítězslav Mikša, Trpísty 70, 349 01 Stříbro
Vlasta Mikšová, Trpísty 70, 349 01 Stříbro
Richard Rudolf Ernest, Maldenhof 56, 1106 ES Amsterdam,  
Blanka Ernest – Martinec, Maldenhof 56, 1106 ES Amsterdam
Ing. Jiří Musil, Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha
Bohuš Hlinka, Framborská 253/21, Žilina, SR
Lucie Hlinková, U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Ján Blaho, Plzeňská 584, 330 27 Vejprnice
Jana Blahová, Plzeňská 584, 330 27 Vejprnice
Miroslav Hlavička, Na Příčce 1135/3, Plzeň, Lobzy, 326 00
Josef Barták, Manětínská 1524/6, Plzeň, Bolevec, 323 00 
Květa Bartáková, Manětínská 1524/6, Plzeň, Bolevec, 323 00
Jindřich Mráz, Sudova 669/4, Plzeň, Východní Předměstí, 326 00 
Jitka Mrázová, Sudova 669/4, Plzeň, Východní Předměstí, 326 00
Petr Braha, Trpísty 88, 349 01 Stříbro
Aleš Král, Sokolovská 783/51, Plzeň, Severní Předměstí, 323 00 
Mgr. Eva Králová, Sokolovská 783/51, Plzeň, Severní Předměstí, 323 00
František Rössler, Trpísty 85, 349 01 Stříbro
Marcela Šimanová, Trpísty 92, 349 01 Stříbro
František Vejrostek, Trpísty 92, 349 01 Stříbro
Ivo Vejrostek, Revoluční 253, Heřmanova Huť, Vlkýš, 330 24
Jaroslav Příhoda, Trpísty 91, 349 01 Stříbro
Ilona Příhodová, Trpísty 91, 349 01 Stříbro
Josef Jon, Trpísty 90, 349 01 Stříbro 
Marie Jonová, Trpísty 90, 349 01 Stříbro
Irena Vlášková, Trpísty 89, 349 01 Stříbro
Ludmila Vlášková, Liliová 655, Kralovice, 331 41
Irena Zítková, Hornická 848, 349 01 Stříbro
Josef Pavlas, Trpísty 93, 349 01 Stříbro
Marcela Pavlasová, Trpísty 93, 349 01 Stříbro
Pavel Příhoda, Pernarec 103, Plzeň 330 36
Jana Příhodová, Pernarec 103, Plzeň 330 36
Petr Předota, Trpísty 5, 349 01 Stříbro
Pavel Předota, Trpísty 5, 349 01 Stříbro
Česká pošta s.p., odštěpný závod Západní Čechy, Solní 260, 301 99 Plzeň
Rostislav Krajčík, Sadová 1462, 349 01 Stříbro
Ladislav Jedlička, Máchova 1800, 347 01 Stříbro
Miloš Benda, Jaromíra Malého 2229, 397 01 Písek
Marie Bendová, Trpísty 25, 349 01 Stříbro
Martin Březina, Mariánská 427, 261 01 Příbram
Jan Dlouhý, Bezemín 8, 349 52 Cebiv
Václav Martínek, Trpísty 30, 349 01 Stříbro
Stanislav Kazík, Trpísty 62, 349 01 Stříbro
Josef Bušek, Trpísty 78, 349 01 Stříbro
Jana Bušková, Trpísty 78, 349 01 Stříbro
Stanislav Hnátek, Trpísty 27, 349 01 Stříbro
Jana Hnátková, Kšice 6, 349 01 Stříbro
Ing. Bohuslava Čemusová, Kozomín 76, 277 45 Mělník
František Předota, Trpísty 20, 349 01 Stříbro
Mariya Předotová, Trpísty 20, 349 01 Stříbro
Jiří Oroš, Trpísty 87, 349 01 Stříbro
Jitka Orošová Kučerová, Trpísty 87, 349 01 Stříbro
Ivana Kalabzová, Toužimská 1691/24, 323 00 Plzeň
Alena Pavlíková, Na Vinici 1120, 349 01 Stříbro
Pavel Chvojsík, Holandská 2437, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Vlastimil Chvojsík, Heyrovského 1610, 356 01 Sokolov
Jana Kittlerová, Citice 127, 356 01 Sokolov
Marta Líbalová, Šabina 103, 357 53 Libavské Údolí 
 
 
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, pracoviště Tachov
Městský úřad Stříbro – OVÚP
Městský úřad Stříbro – OVÚP, SSÚ
 
 
 Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena 30 dní na místě k tomu určeném.
            Vyvěšeno dne:16.11 2009                                     Sejmuto dne:
 
 
 
 
Podpis a razítko osoby oprávněné k vyvěšení a sejmutí oznámení: