Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

15. 9. 2010

 

 

Zadavatel:
Obec Trpísty
IČ: 00573710
 „Trpísty – Kanalizace a ČOV - 1. etapa“

 
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 
v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Trpísty – kanalizace a čov - 1. etapazadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
           
 
 

Název:
Obec Trpísty
Sídlo:
Trpísty 18, 349 01 Stříbro
IČ:
00573710
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Josef Pavlas, starosta
Kontaktní osoba:
Josef Pavlas, starosta
Telefon:
+ 420 374 696 134
Fax:
+ 420 374 696 134
E-mail:
trpisty@wo.cz

 
 
 
 
 
 


 
 
2.1         Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou Václavem Říhou, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok a čistírny odpadních vod (ČOV) včetně veškerých stavebních prácí, služeb a dodávek nutných pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky zadavatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele.

 
 
Obsahovou náplní zadávané 1. etapy stavby jsou tyto objekty:
SO-01 Stoková síť
-                Kanalizační sběrač „A“ – úsek v délce 233 m od šachty ŠA-1 do šachty ŠA-10
-                Kanalizační stoka „AD“ v celkové délce 31 m
-                Kanalizační stoka „AD-1“ v celkové délce 12 m
-                Kanalizační stoka „AE“ v celkové délce 22 m
-                Kanalizační stoka „B“ – úsek v délce 190 m od šachty ŠB-1 do šachty ŠB-7
-                Kanalizační stoka „BA“ v celkové délce 51 m
 
SO-02 ČOV – stavební část
PS-01 Technologické vystrojení
 
SO-03 Přípojky ČOV
-                Trubní propojení ČOV v celkové délce trasy 103,50 m, zahrnující nátok, obtok a vyústění
-                Přívod vody pro ČOV v celkové délce 172 m
-                Přívod NN 0,4 kV pro ČOV v celkové délce 170 m
 
SO-04 Zpěvněné plochy ČOV
SO-05 Obslužná komunikace ČOV
 
SO-07 Kanalizační přípojky
-                10 ks domovních kanalizačních přípojek (pro domy č.p. 39, 10, 12, 86, 57, 30, 101, 102, 32 a 98) v celové délce 100,50 m

 

 
 
 
2.2         Přístup k Zadávací dokumentaci
Zájemce o veřejnou zakázku jeoprávněn zadavatele písemně požádat o poskytnutí Zadávací dokumentace včetně příloh na CD-R. Písemné žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace je možné zaslat na adresu: Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro, e-mail: trpisty@wo.cz. Písemné žádosti o poskytnutí Zadávací dokumentace mohou být doručeny e-mailem, nebo poštou nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Osobní převzetí zadávací dokumentace je možno uskutečnit v úředních hodinách zadavatele: pondělí 15.00 – 18.00 hodin, středa 08.00 – 09.00 a 16.00 – 18.00 hodin. Mimo úřední hodiny lze zadávací dokumentaci vyzvednout pouze po předchozí telefonické domluvě.
 
2.2.1. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je poskytnuta bezplatně.
Na základě písemné žádosti zájemce, podané nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, je možno poskytnout, v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona, projektovou dokumentaci i v listinné podobě, a to po uhrazení nákladů spojených s její reprodukcí ve výši 4.000,- Kč.
Platební podmínky související s poskytnutím projektové  dokumentace v listinné podobě: Úhrada nákladů za reprodukci bude provedena při odebrání projektové dokumentace. 
 
 
Dodavatel je povinen v souladu s§ 50 zákona prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
 
3.1         Formy prokazování kvalifikace
3.1.1        Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1) písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
 
3.1.2        Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán.
 
3.1.3        Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
 
3.1.4        Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
3.1.4.1         Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
3.1.4.2         Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
3.1.4.3         Zahraniční seznam dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.
a)      základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b)      profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c)       ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona (poslední zpracovaná rozvaha nebo část určitá část takové rozvahy) a § 55 odst. 1 písm. c) zákona (údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo pokud dodavatel vznikl později nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna období účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti), nebo
d)      technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) zákona, jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.
Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem nelze dle zákona prokázat kvalifikaci  dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona, tj. dokument - pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem nelze dle zákona prokázat kvalifikaci dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona, tj. dokument - seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou služby, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem nelze dle zákona prokázat kvalifikaci způsobem uvedeným v § 56 odst. 3 písm. d) zákona, tj. dokument - opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
 
3.2         Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele
3.2.1        Pravost dokumentů
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů.
 
3.2.2        Stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. poslední den lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů.
 
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
 
3.2.4. Subdodavatelský systém
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Rozsah subdodávek na stavební práce nesmí překročit 40 % finančního podílu stavebních prací.
Pokud uchazeč nebude zadávat část nebo části veřejné zakázky subdodavateli, či subdodavatelům doloží o této skutečnosti písemné prohlášení.
Přílohami k Seznamu subdodavatelů budou v nabídce předložena prohlášení jednotlivých subdodavatelů podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za subdodavatele, v nichž subdodavatelé projeví souhlas podílet se naplnění veřejné zakázky ve specifikované části.
 
 
3.3         Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele
 
Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
 

a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
b)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c)
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)
vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)
který není v likvidaci,
f)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)
 
 
 
 
j)
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

 
Dodavatel v souladu s § 62 odst. 2  prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem – viz. Příloha č. 2 této Výzvy.
 
 
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

a)
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; Oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky.
c)
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel doloží dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve formě osvědčení autorizovaného inženýra v oboru vodní stavby a vodní hospodářství či stavby krajinného inženýrství a vodního hospodářství vydaného dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude tento doklad předkládat osoba, která není v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru k dodavateli, požaduje zadavatel předložit též mandátní smlouvu.
 
 
 

3.3.3        Technické kvalifikační předpoklady
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu.
 
·         Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloží seznam vodohospodářských staveb obdobného charakteru a rozsahu provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předložením výše uvedených dokumentů, z nichž bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu vodohospodářských staveb obdobného charakteru a rozsahu provedených  v posledních 5 letech  uvede,  že realizoval alespoň 2vodohospodářské stavby obdobného charakteru a rozsahu, z nichž každá byla ve finančním objemu  alespoň 10 mil. Kč. V seznamu dodavatel uvede rozsah těchto staveb, cenu, dobu a místo provádění. Dále předloží osvědčení objednatele popř. název objednatele a jeho kontaktní údaje.
 
 
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů