Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

15. 9. 2010

 

 

 
 
 
 
 
Zadávací řízení:
 
 
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
 
 
 
 
Veřejná zakázka na stavební práce
Název veřejné zakázky:
„Trpísty – Kanalizace a ČOV - 1.etapa“
 
Zadavatel veřejné zakázky:
 
Obec Trpísty
Trpísty 18
349 01 Stříbro
 
 

 


 
 

Název:
Obec Trpísty
Sídlo:
Trpísty 18, 349 01 Stříbro
IČ:
00573710
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Josef Pavlas, starosta
Kontaktní osoba:
Josef Pavlas
Telefon:
+ 420 374 696 134
Fax:
+ 420 374 696 134
E-mail:
trpisty@wo.cz

 
 
2.         Předmět veřejné zakázky
 
2.1         Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou Václavem Říhou, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok a čistírny odpadních vod (ČOV) včetně veškerých stavebních prácí, služeb a dodávek nutných pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky zadavatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele.

 
 
Obsahovou náplní zadávané 1. etapy stavby jsou tyto objekty:
SO-01 Stoková síť
-                Kanalizační sběrač „A“ – úsek v délce 233 m od šachty ŠA-1 do šachty ŠA-10
-                Kanalizační stoka „AD“ v celkové délce 31 m
-                Kanalizační stoka „AD-1“ v celkové délce 12 m
-                Kanalizační stoka „AE“ v celkové délce 22 m
-                Kanalizační stoka „B“ – úsek v délce 190 m od šachty ŠB-1 do šachty ŠB-7
-                Kanalizační stoka „BA“ v celkové délce 51 m
 
SO-02 ČOV – stavební část
PS-01 Technologické vystrojení
 
SO-03 Přípojky ČOV
-                Trubní propojení ČOV v celkové délce trasy 103,50 m, zahrnující nátok, obtok a vyústění
-                Přívod vody pro ČOV v celkové délce 172 m
-                Přívod NN 0,4 kV pro ČOV v celkové délce 170 m
 
SO-04 Zpěvněné plochy ČOV
SO-05 Obslužná komunikace ČOV
 
SO-07 Kanalizační přípojky
-                10 ks domovních kanalizačních přípojek (pro domy č.p. 39, 10, 12, 86, 57, 30, 101, 102, 32 a 98) v celové délce 100,50 m

 

 
 
         
2.3         Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Popis kódu CPV
CPV
Stavební práce
 
45000000-7
 

 
 
2.4         Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:
16.526.200,- Kč

 
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky a vyklizení staveniště:        15. 11. 2011

Místo plnění veřejné zakázky: Obec Trpísty

 

 

 
 Odkaz na obchodní názvy 
Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce za položkové rozpočty a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně nebo lepší. Uchazeč toto prokáže formou porovnání jakostních, technických a dalších parametrů (např. servisní podmínky, náklady na instalaci, provoz údržbu, životnost, užitné vlastnosti atd.) mezi materiály či výrobky uvedenými v ZD a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami, formu prohlášení o shodě či prohlášením uchazeče, že tyto materiály či výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné s předepsanými.
K těmto použitým výrobkům budou doloženy katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na výrobek.
Pokud by uchazeč takto neučinil, bude toto zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek, a bude dále postupováno dle § 76, odst. (1) a následně dle odst. (6) zákona.
 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
 
3.         Požadavky na způsob zpracování ceny
Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem:
 
§         Celou částkou na základě součtu ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazech výměr (v příloze této zadávací dokumentace na disku CD-R). Oceněné výkazy výměr podepsané osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat budou součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude stanovena v české měně, zaokrouhlená na celé koruny.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu výstavby, minimálně do konce roku 2011. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících, tj. zejména nákladů na geodetické zaměření díla a vytýčení inženýrských sítí, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, zajištění staveniště, zajištění zvláštního užívání komunikací včetně správních poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení při dopravních omezeních, zajištění všech předepsaných zkoušek a revizí, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, odvoz a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými předpisy, provádění úklidu staveniště včetně odstraňování znečištění komunikací, uvedení všech dotčených porostů a povrchů do původního stavu, kompletační činnost zhotovitele apod.
Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.
 
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace), a to v členění:

Cena celkem bez DPH
,- Kč
Sazba DPH
%
Výše DPH
,- Kč
Cena celkem včetně DPH
,- Kč

 
Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá uchazeč.
 
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů zadavatel stanovil v rámci Výzvy k podání nabídky.
 
 
 
Obchodní podmínky zadavatele jsou uvedeny níže, viz čl. 5.1. – 5.20.
Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy, který uchazeč předloží ve své nabídce. Tyto obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální, to znamená, že uchazeč může nabídnout obchodní podmínky pro zadavatele výhodnější.
Podepsaný návrh smlouvy, který uchazeč předloží ve své nabídce, bude v souladu se zadávacími podmínkami včetně obchodních podmínek a nabídkou uchazeče. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí splňovat požadavky právního řádu České republiky týkající se právních úkonů a návrhů smluv.
Návrh smlouvy, který uchazeč předloží ve své nabídce, bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče osoba k tomu zmocněná, kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi osobami oprávněnými jednat jménem či za všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami, kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
5.1.  Dílo bude provedeno nejpozději do 15. 11. 2011, přičemž datum předání staveniště a zahájení realizace díla navrhne, spolu s dobou výstavby s přesností na kalendářní dny, dodavatel jako součást své nabídky. Dokončením stavby se rozumí protokolární předání dokončené stavby zadavateli včetně všech požadovaných dokladů nutných ke kolaudaci, dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření, a to po odstranění případných vad a nedodělků.
5.2.        Dodavatel bude vystavovat faktury za minimálně měsíční období nebo po dokončení jednotlivých ucelených částí stavby (stavebních objektů) na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného zástupcem zadavatele, členěného dle výkazu výměr, který bude přílohou faktury. Fakturace proběhne do výše 90 % nabídkové ceny díla, zbylých 10 % nabídkové ceny díla bude zhotovitelem vyfakturováno a zadavatelem proplaceno po protokolárním předání dokončeného díla a odstranění případných vad a nedodělků.
5.3.        Veškeré účetní doklady musí být vyhotoveny dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je zadavatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného vystavení opravených dokladů.
5.4.        Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
5.5.        Splatnost faktur je minimálně 30 dní. Uchazeč může do své nabídky zahrnout návrh platebního kalendáře.
5.6.        Nabídková cena je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
5.7.        Výši nabídkové ceny může zhotovitel překročit pouze v případě požadavku zadavatele na rozšíření stavby nad rámec zadávací dokumentace, a to maximálně do 20 % nabídkové ceny. Překročení nabídkové ceny musí být předem odsouhlaseno zadavatelem.
5.8.        Dodavatel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (projektová dokumentace, resp. zadávací dokumentace opravená dle skutečného provedení díla). Tato dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v., a to v listinné i elektronické podobě na disku CD-R. Zpracovaná dokumentace bude zadavateli předána ve dvou vyhotoveních nejpozději při předání dokončeného díla.
5.9.        Součástí předávané dokumentace dokončené stavby bude i návrh provozního řádu ČOV, zpracovaný dle platných právních předpisů, a to ve třech vyhotoveních.
5.10.     Při předání dokončeného díla budou zadavateli předány ve třech vyhotoveních veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, tj. protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě na použité materiály, kopie stavebního deníku a případné další doklady.
5.11.     Dodavatel je povinen před zahájením stavby zpracovat plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obsahující zejména časově členěný technologický postup provádění stavby, přehled potencionálních rizik hrozících při provádění stavby včetně opatření k jejich eliminaci, přehled právních předpisů z oblasti BOZP dotčených prováděním stavby, identifikační údaje zodpovědných osob a v případě využití subdodavatele vzájemnou koordinaci jednotlivých zhotovitelů s důrazem na BOZP. Plán BOZP bude vypracován oprávněnou osobou a před zahájením stavby bude předán zadavateli.
5.12.     Úhradou dílčího plnění přechází vybudované části díla do majetku zadavatele. Za škody na nepřevzatém díle odpovídá dodavatel do doby předání a převzetí celého díla zadavatelem.
5.13.     Dodavatel se zavazuje, že dílo i jeho části se budou shodovat se specifikací stanovenou v projektové dokumentaci, vč. jejích změn a doplňků, vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování zadavatelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a zadavatel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu zadavatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Dodavatel ve své nabídce uvede délku záruční doby, kterou poskytne na celý předmět plnění veřejné zakázky vyjádřenou počtem měsíců ode dne předání a převzetí stavby, minimálně však 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého předmětu plnění. Délka záruky je předmětem hodnocení v kritériu C. Délka záruční doby.
5.14.     Záruční lhůta pro dodávky technologií a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem.
Záruka spočívá v tom, že dodavatel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může zadavatel požadovat dodání náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace zadavatele dodavatelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, pokud byla zadavatelem potvrzena.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které dodavatel odpovídá.
Zadavatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
5.15.     Dodavatel ani objednatel (zadavatel) nejsou v prodlení za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě plnění, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny.
Po skončení vlivu a následků vyšší moci bude dodavatel pokračovat v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem dohodne na nových podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této smlouvy.
5.16.     Za den doručení písemností, pokud není prokázání jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl.
5.17.     Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963, Občanský soudní řád, v platném znění, je místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně příslušný soud v sídle zadavatele.
5.18  Nebude-li předmět smlouvy dokončen ve smluvně sjednaném termínu (den ukončení předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, opravňuje to objednatele k uplatnění a zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 5% z nabídkové ceny zhotovitele za každý započatý týden prodlení, nejvýš 20% z ceny díla. Objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty v příslušné výši okamžikem překročení smluvního termínu dokončení, pokud nebude sjednán náhradní termín dodatkem k této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatněnou smluvní pokutu nebo její část započítat oproti zhotovitelem fakturované poslední části ceny za provedené práce. Zbývající část smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení faktury s vyúčtováním této smluvní pokuty. Uplatněné smluvní pokuty budou promítnuta v konečném vyúčtování ceny za provedení díla.
5.19 Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly zadavatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla činí 10.000 Kč za každý den prodlení.
5.20 Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době činí 10.000 Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
 
 
6.      Hodnocení nabídek
 
Hodnotící kritéria
Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem
·         ekonomickou výhodnost nabídky.
 
V případě ekonomické výhodnosti budou nabídky posuzovány podle následujících dílčích kritérií, pro které stanovil váhy takto:

Číslování – pořadí dílčích kritérií
Dílčí kritérium
Váha v %
A.
Výše nabídkové ceny
50%
B.
Doba výstavby
30%
C.
Záruka za jakost díla
20%

 
Popis podmínek, které jsou předmětem hodnocení:
A. Nabídková cena bez DPH
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena nabídková cena bez DPH. Uchazeč ve své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
 
B. Doba výstavby (v kalendářních dnech)
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková doba výstavby v kalendářních dnech. Uchazeč ve své nabídce navrhne délku doby výstavby předmětu veřejné zakázky, a to od termínu zahájení stavby do dne dokončení stavby, přičemž datum zahájení stavby navrhne uchazeč. Termínem dokončení stavby se rozumí protokolární předání dokončené stavby zadavateli včetně všech požadovaných dokladů nutných ke kolaudaci, dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření, a to po odstranění případných vad a nedodělků. Dílo bude provedeno nejpozději do 15. 11. 2011. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího kritéria hodnocena nabídka s nejkratší dobou výstavby.  
 
 
 
B. Délka záruční doby (v měsících)
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena délka záruční doby v měsících navržená uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč ve své nabídce navrhne délku záruční doby, kterou poskytne na celý předmět plnění veřejné zakázky, vyjádřenou počtem měsíců ode dne předání a převzetí stavby, minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého předmětu plnění. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího kritéria hodnocena nabídka s nejdelší záruční dobou.
 
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty k dílčím hodnotícím kritériím dalším podmínkou.
 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
 
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise následně tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí.
 
Je-li dílčí hodnotící kritérium složeno z několika hodnocených subkritérií, před vynásobením příslušnou vahou daného dílčího kritéria hodnotící komise přidělené bodové ohodnocení (součet bodových hodnot získaných v jednotlivých subkritériích) vydělí počtem subkritérií hodnocených v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
 
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria (subkritéria), než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria (subkritéria) přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
 
7.      Další zadávací podmínky zadavatele
7.1.             Uchazeč ve své nabídce uvede počet pracovníků, kteří se budou fyzicky podílet na realizaci stavby – budou se pohybovat na staveništi.
7.2   Uchazeč ve své nabídce předloží Harmonogram výstavby (termíny realizace) a Plán organizace výstavby (pracovní harmonogram postupu prací).
7.3.             Výzva pro uchazeče a zadávací dokumentace se navzájem doplňují a oba tyto dokumenty jsou pro uchazeče závazné.
7.4.             V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Totéž platí v případě podpisu návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
7.5.             Zadavatel jako další zadávací podmínku požaduje, aby uchazeč v souladu s ustanovením § 44 odstavec 6) zákona ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Přílohami k Seznamu subdodavatelů budou v nabídce předložena prohlášení jednotlivých subdodavatelů podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za subdodavatele, v nichž subdodavatelé projeví souhlas podílet se naplnění veřejné zakázky ve specifikované části. V případě zhotovení části díla formou subdodávky přebírá dodavatel povinnost ustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 360/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Využít subdodavatele lze pouze pro speciální práce, které není dodavatel schopen zabezpečit vlastními prostředky. Využití subdodavatele ke kompletnímu zhotovení díla není možné.
 
8.      Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, 60 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.   
 
Nabídku uchazeč podá v tištěné podobě v 1 originále v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami.
 
Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 
Nabídka musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do dvou samostatných svazků.
 
Svazek č. 1 je tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. 
Svazek č. 2 je tvořen doklady samotné nabídky uchazeče.
 
Každý z těchto svazků musí být na první straně označen číslem svazku, názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče.
 
Všechny listy obou svazků musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na originály úředních dokladů respektive jejich úředně ověřené kopie. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou, to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.
 
Posledním listem každého svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou i listy nečíslované a listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku.
 
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečností prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.
 
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
 
Svazek č. 1 (doklady k prokázání splnění kvalifikace):
Ø       Obsah svazku, vč. číslování stránek
Ø       Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu § 17 písm. d) zákona
Ø       Smlouva o upravující práva a povinností dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, je-li podávána společná nabídka
Ø       Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Ø       Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Ø       Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Ø       Prohlášení o počtu listů
 
Svazek č. 2 (Vlastní nabídka):
Ø       Obsah svazku, vč. číslování stránek
Ø       Krycí list nabídky
Ø       Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu § 17 písm. d) zákona
Ø       Údaje o subdodavatelích:
Ø       Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce uchazeč plnění veřejné zakázky uskutečnit, včetně % vyjádření podílu na zakázce a identifikačních údajů subdodavatele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ), včetně jeho/jejich písemného souhlasu
Ø       Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat
Ø       Oceněné výkazy výměr v listinné a elektronické podobě (na disku CD-R)
Ø       Harmonogram výstavby (termíny realizace)
Ø       Plán organizace výstavby (pracovní harmonogram postupu prací)
Ø       Další požadované údaje a dokumenty
Ø       Prohlášení o počtu listů
 
Výše specifikované jednotlivé části obou svazků musí být zřetelně označeny předělovými listy.
 
 
9.      Další informace k zadávacímu řízení
9.3.            Dodateční informace k zadávacím podmínkám
Zájemce je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat na adresu: Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro, tel./fax + 420 374 696 134, e-mail: trpisty@wo.cz. Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám mohou být doručeny e-mailem, nebo poštou nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 
Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne …………2010ve 14:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu zadavatele: Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro.
Za včasné doručení odpovídá uchazeč. 
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
 
a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele:

Obecní úřad Trpísty
Trpísty 18
 
349 01 Stříbro
 
 
 

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese, a to v úředních dnech a hodinách zadavatele, tj. pondělí 15.00 – 18.00 hodin, středa 08.00 – 09.00 a 16.00 – 18.00 hodin. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA s uvedením „NÁZVU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné v souladu s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.
 
Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele a osoby pověřené zadavatelskými činnostmi max. 1 zástupce každého uchazeče, který se prokáže, v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby, plnou mocí vystavenou statutárním orgánem uchazeče a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost. Osoba zastupující uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního uchazeče je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne  ……….2010 v …………… hodin na adrese zadavatele: Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro.  
 
9.6.            Prohlídka místa plnění
Vzhledem k tomu, že se místo plnění nachází na veřejně přístupných pozemcích, proběhne prohlídka místa plnění individuálně, bez účast zadavatele. Každý uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, případně o místních zvláštnostech. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních podmínek a zadávací dokumentace, chybně navržená nabídková cena pod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo úpravu ceny díly. Případné nejasnosti je uchazeče povinen vyřešit před podáním nabídky.
                                  
9.7.            Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zrušení zrušit dle § 84 zákona.
 
Zrušení výběrového řízení je zadavatel oprávněn zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení, je však povinen jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci ROP a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.
Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti v zadávacím řízení vyřazeni všichni zájemci, nebo
c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci, nebo odmítl uzavřít smlouvu i zájemce třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo
b) vybraný zájemce, popřípadě zájemce druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže nebo předmětu zakázky nejpozději do 3 dnů před koncem soutěžní lhůty; učiní tak písemně všem zájemcům.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit zájemce, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady, nebo zájemce, jehož nabídka je po obsahové stránce nesouladná s požadovaným předmětem veřejné zakázky.
 
9.8.            Další části zadávací dokumentace – samostatné přílohy:
         
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Projektová dokumentace, výkazy výměr – příloha na CD-R