Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Závěrečný účet včetně účetní závěrky DSO Stříbrský region

18. 4. 2019
Závěrečný účet ke stažení ZDE.

 

"Z Á V Ě R E Č N Ý   Ú Č E T    V Č E T N Ě    Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R K Y

D S O   S T Ř Í B R S K Ý   R E G I O N "

   
Z A    R O K    2 0 1 8    
     
     
     
     
     
     
1. Výsledek hospodaření Stříbrského regionu k 31.12.2018    
     
2. Hospodaření s majetkem za rok 2018    
     
3. Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2018    
     
4. Finanční vypořádání regionu se státním rozpočtem, krajem a obcemi    
     
5. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k 31.12.2018    
    - součást účetní závěrky 2018
     
6. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby k 31.12.2018    
     
7. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2018    
    - součást účetní závěrky 2018
     
8. Rozvaha sestavená k 31.12.2018    
    - součást účetní závěrky 2018
     
9. Příloha sestavená k 31.12.2018    
    - součást účetní závěrky 2018
     
     
Přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 pro obsáhlost nejsou vyvěšeny na úředních deskách členských obcí, ale jsou uveřejněny v plném znění na internetových stránkách DSO - www.stribrsky-region.cz. V listinné podobě je Závěrečný účet DSO k nahlédnutí v sídle regionu - Masarykovo nám. 1, Stříbro (č. dveří 11, I. patro).    
     
     
     
     
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: ..………………………    
     
     
Sejmuto na úřední a elektronické desce dne: ………………………    

 

Příloha 1 - výsledek hospodaření
2018            
Výsledek hospodaření Stříbrského regionu v tis. Kč            
k 31.12.2018            
             
Org./kap Příjmy   SR UR Skutečnost %
  2111 GDPR 0,00 0,00 12,00  
  2133 pronájem jeviště 6,00 6,00 0,00 0,00%
  2141 úroky z bankovních účtů 0,30 0,30 0,26 87,00%
104 2324 Finanční příspěvek SMO na mzdy (01.09.16 - 31.08.19) 0,00 2 075,76 1 191,61 57,00%
  2321 Finnční dary obcí na projekt zaměstnanosti 0,00 0,00 72,00  
401 2321 Finanční dar od obce Kostelec - na pochod 0,00 6,30 6,30 100,00%
001 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí - roční členské příspěvky 126,70 126,61 126,61 100,00%
201 4121 NIV D od obcí - oprava křížků 0,00 229,06 229,06 100,00%
202 4122 NIV D od kraje - oprava křížků 0,00 343,00 343,00 100,00%
             
             
Příjmy c e l k e m     133,00 2 787,03 1 980,84 544%
             
             
Org./kap Výdaje   SR UR Skutečnost %
005   oprava a údržba jeviště 15,00 15,00 0,00 0,00%
100   provozní výdaje DSO 103,00 113,00 49,31 44,00%
101   "projekt zaměstnanosti - výdaje spojené s projektem " 192,16 192,16 134,23 70,00%
104   projekt zaměstnanosti - mzdy 0,00 2 247,38 1 239,63 55,00%
201   oprava křížků - dotace od obcí 0,00 243,58 0,00 0,00%
202   oprava křížků - dotace od kraje 0,00 365,37 0,00 0,00%
401   pochod 4 v 1 - dotace obcí 0,00 6,30 6,30 100,00%
             
             
Výdaje c e l k e m     310,16 3 182,79 1 429,47 45,00%
             
             
  saldo příjmů a výdajů   -177,16 -395,76 551,37  
             
  financování z volných prostředků   177,16 395,76 -551,37  
             
             
STAV NA BANKOVNÍM ÚČTU K:     31.12.2018      
             
    Základní běžný účet 1 515 752,94 Kč      
             
             
    celkem na bankovním účtě 1 515 752,94 Kč      
             
             
Výsledek hospodaření je přebytkový            
Přebytek hospodaření bude převeden do volných prostředků regionu            
             
2018            
             
Org. 104 příjem i výdej - přecházející akce z roku 2018 do roku 2019            
  org. text "p ř í j e m UR - skut." "v ý d e j UR - skut."    
  104 projekt zaměstnanosti 884,15 1 007,75    
             
      884,15 1 007,75    
             
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ            
             
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření            
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku Stříbrský region jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy).            
             
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků            
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku Stříbrský region jako celku.            
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Stříbrský region za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.            
Ověřili jsme dluh svazku k 31.12. 2018 podle zák.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Svazek neeviduje žádné dluhy, celkový dluh tedy nepřekročil 60% průměru příjmů svazku za období let 2015-2018.            
             
C. Upozornění na případná rizika            
Při přezkoumání jsme nezjistili žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí Stříbrský region v budoucnosti.            
             
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu svazku Stříbrský region a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku            
Výpočtem byly zjištěny tyto hodnoty ukazatelů:            
Podíl pohledávek na rozpočtu 0 %            
Podíl závazků na rozpočtu 7,02 %            
Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku 0%            
Načítají se data. Počkejte pár sekund a pokuste se o vyjmutí nebo kopírování znovu.