Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/2008

10. 2. 2009
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
Poř.číslo: 5/08            3.12 200                         Trpísty – Obecní úřad
                           Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Václav Martínek a Petr Wintrle.
Zápis sepsal Josef Pavlas
Program:       1.Zahájení
                     2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                     3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2008
                     4.Prodej pozemků
                     5.Rozpočet obce na rok 2009
                     6.Rozpočtové změny
                     7.Inventury obce
                     8.Různé
                     9.Diskuse
                     10.Usnesení
                     11.Závěr
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 - všechny body byly splněny
3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění
   rozpočtu 1 – 11 měsíc 2008.
-         BÚ : 2 720 954,43,-Kč
-         Příjmy : 2 099 710,-Kč             Výdaje: 1 875 630,-Kč
4.Přečetl oznámení o záměru prodat pozemky na výstavbu rodinných domů.
5.Starosta  přednesl:
- návrh rozpočtu obce na rok 2009,který je vyrovnaný v příjmech i
  výdajích: 4 124,20
6.Starosta obce přečetl:
- rozpočtové změny
7.Starosta přečetl:
- příkaz k provedení inventarizace majetku obce Trpísty k 31.12 2008
- návrh na složeni inventarizační komise a komise pro likvidaci
8.Starosta přednesl:
- smlouvy o zřízení věcných břemen v katastrálním území Trpísty a Sviňomazy
  mezi Obcí Trpísty a RWE Transgas Net,s.r.o.na stavbu VTL plynovodu
  DN 1400.
- rozpočtový výhled obce na roky 2010-1014
- dopis p.Střížové se žádostí na snížení platby vodného a stočného na 5 let o 2/3
  z celkové částky a záruky,že ČOV bude postavena a její kapacita bude dle
  předložené projektové dokumentace.
 
Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/08:
 
1.Bere na vědomí:
-         zprávu o hospodaření obce 1-11 měsíc 2008.
 
2.Schvaluje:
 - program zasedání zastupitelstva obce.
                     5 hlasů pro
 - ověřovatele zápisu p.Václav Martínek a Petr Wintrle
                       5 hlasů pro
 - rozpočet obce na rok 2009,který je přílohou zasedání
                    5 hlasů pro
 - rozpočtové změny,které jsou přílohou zasedání
                     5 hlasů pro
 - inventarizační komise tak,jak byly navrženy,které jsou přílohou zasedání
                      5 hlasů pro
 - prodej pozemkových parcel na výstavbu rodinných domů podle oznámení o
   záměru o prodeji parcel,které je přílohou zasedání. 
                   5 hlasů pro
- smlouvy o věcném břemenu v kat.územích Trpísty a Sviňomazy na stavbu
 VTL plynovodu 1400 mezi obcí Trpísty a RWE Transgas,s.r.o.
                      5 hlasů pro
- rozpočtový výhled obce Trpísty na roky 2010–2014,který je přílohou zasedání
                      5 hlasů pro
- snížení platby vodného a stočného na roky 2009 – 2013 o 2/3 z celkové částky
  u pí.Střížové.
                   5 hlasů pro  
 
3.Nařizuje:
- starostovi obce,aby při výstavbě ČOV byla dodržena kapacita a čistička byla
  postavena dle předložené projektové dokumentace.