Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2009

13. 4. 2009
Zápis ze zasedání  zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo: 1/09         4.2 2009                 Trpísty - Obecní úřad
 
              Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Stanislav Kubašta
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program:1.Zahájení
               2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
               3.Hospodaření obce v roce  2008
               4.Změna územního plánu č.1
               5.Odkoupení pozemku
               6.Různé
               7.Diskuse
               8. Usnesení
               9. Závěr
 
1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.
2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a
 plnění rozpočtu v roce 2008.
 -BÚ – 2 699 277,54 Kč   
 -Příjmy : 3 304 804,-Kč   Výdaje : 2 315 829,-Kč
4.Starosta přečetl přílohu č.1 ke změně územního plánu obce Trpísty
5.Starosta navrhl:
 - odkoupení p.p.č.813/2-lesní pozemek o výměře 2648 m2 od p.Miloše Nejedlého
   a p.Bohumila Nejedlého za cenu 15 888,-Kč
 6.Starosta dal návrh na
 - měsíční odměny členů obecního zastupitelstva v Trpístech
 
 
 7.Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/09 ze dne 4.2 2009:
 
1. Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce v roce 2008 a o stavu financí na účtu obce
-zprávu o projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Trpísty
-že nebyly uplatněny námitky k návrhu územního plánu
2.Vydává opatření obecné povahy č.1/2009 Územního plánu obce Trpísty ve smyslu § 54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu
a v souladu s § 171 a následujících zákona č.500/2004., správní řád,po ověření,že územní plán není v rozporu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje vydané Plzeňským krajem.
 
2. Schvaluje:
 -program zasedání zastupitelstva
                          6 hlasu pro                     
 -ověřovatele zápisu p.Petr Wintrle a p.Stanislav Kubašta
                          6 hlasů pro
  -odkoupení p.p.č.813/2-lesní pozemek odp.Miloše Nejedlého a Bohumila
   Nejedlého za 15 888,-Kč
                          6 hlasů pro
 -měsíční odměny členů obecního zastupitelstva,které jsou přílohou zasedání.
                           6 hlasů pro
 
Ukládá starostovy obce Trpísty :
-zajistit zveřejnění vydaného územního plánu podle § 173 odst.1 správního řádu
                                         T. 19.3 2008