Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2009

30. 12. 2009
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo: 2/09                         1.4 2009                  Trpísty – Obecní úřad
 
             Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Václav Martínek
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program: 1.Zahájení
                2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                3.Hospodaření obce 1-2 měsíc 2009
                4.Závěrečný účet obce
               5.Pozemkové úpravy
               6.Bezúplatný převod žel.zastávky Trpísty               
                7.Různé
                8.Diskuse
                9.Usnesení
              10.Závěr
 
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění
 rozpočtu v 1 – 2 měsíci 2009
 -BÚ – 3 056 429,64
 - příjmy 562 650,-Kč     - výdaje 144 050,-Kč
4.Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2008.
5.Starosta přednesl:
-návrh Pozemkového úřadu na zablokování prodeje obecních pozemkových parcel
 mimo intravilán obce od1.1 2010, z důvodu pozemkových úprav katastru obce.
6.Starosta podal návrh na bezúplatný převod budovy želežniční zastávky Trpísty
   st.p.č.73, st.p.č.72,p.p.č.928/4,p.p.č.928/5 a část p.p.č.1028 kat.území Trpísty od
   Správy žel.dopravní cesty.
7.Starosta přečetl:
 -žádost p. Zdeňka Pavlíka na pronájem p.p.č.920/11
 
 
 
Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/09:
 
1.Bere na vědomí:
 -zprávu o hospodaření obce 1-2 měsíc 2009
 
2.Schvaluje:
 -program zasedání zastupitelstva
                    6 hlasů pro
   -ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a Václav Martínek
                    6 hlasů pro
   -závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad,který je přílohou zasedání.
                    6 hlasů pro
   -bezúplatný převod budovy zastávky Trpísty,st.p.č.72,st.p.č.73,p.p.č.928/4,
    p.p.č.928/5,část p.p.č.1028 kat.území Trpísty od SŽDC.
                    6 hlasů pro
   -pronájem p.p.920/11 o výměře 2300 m2-nájemce p. Zdeněk Pavlík.
                     6 hlasů pro
   -zablokování prodeje obecních pozemků mimo intravilán obce od 1.1 2010.
                     6 hlasů pro
   
 
3. Ukládá:
   Starostovi obce:
   - zažádat o bezúplatný převod budovy zastávky a schválených pozemků na
       Správě žel. dopravních cest.