Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2009

30. 12. 2009
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo : 3/09                   3.6 2009                    Trpísty-Obecní úřad
 
 
                 Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Jiří Dvořák.
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program : 1.Zahájení
                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                 3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2009
                 4.Veřejnoprávní smlouva
                  5.Odkoupení pozemků
                 6.Bezúplatný převod pozemků
                 7.Smlouva o zřízení věcného břemene
                 8.Různé
                 9.Diskuse
                 10.Usnesení
                 11.Závěr
 
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas
2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny
3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu
   za 1 – 5 měsíc 2009.
   -BÚ – 3 626 699,24,-Kč
   -Příjmy – 1 633 560,-Kč               Výdaje – 644 690,-Kč
4.Starosta přečetl návrh dodatku č.2 veřejnoprávní smlouvy pro výkon
 přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona č.200/1990 Sb.
5.Starosta přečetl,návrh na odkoupení pozemků – p.p.č.992/1,999/1,999/3,1002
 kat.území Trpísty od státního statku Jeneč. 
6.Starosta přečetl návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků,
 ostatní plocha, ostatní komunikace v kat.území Trpísty a Sviňomazy od
 Pozemkového fondu ČR- privatizačním projektem.
7.Starosta přečetl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Trpísty
 a MERO ČR,a.s. na trasu ropovodu IKL DN 700 v kat.území Trpísty a
 Sviňomazy
8.Zastupitel Jiří Dvořák přednesl návrh na příspěvek pro TJ Sokol Trpísty ve
   výši 3000,-Kč  
 
 
7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3/09:
 
1.     Bere na vědomí:
      - zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2009 a o stavu financí na účtu obce
2.     Schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva obce
            6 hlasů pro       
- ověřovatele zápisu p. Stanislava Kubaštu a Jiřího Dvořáka
                 6 hlasů pro
     - dodatek č.2 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Trpísty a městem Stříbrem
                 6 hlasů pro
     - odkoupení pozemků od státního statku Jeneč,jak byly navrženy
                   6 hlasů pro
     - bezúplatný převod pozemků od PF ČR- privatizačním projektem
        1.kat.území Trpísty: p.p.č.876/14,990,991,1041/1,1041/3,1041/5
        2.kat.území Sviňomazy:p.p.č.2/2,657/1,1078/1,1080/1,1099/1,1117/1,
          1117/3 
                  6 hlasů pro
     - finanční příspěvek pro TJ Sokol Trpísty ve výši 3 000,-Kč
                  6 hlasů pro
     - smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v majetku obce mezi
       obcí Trpísty a MERO ČR a.s. v kat.území Trpísty a Sviňomazy
                  6 hlasů pro
                      
   3.Ukládá starostovy obce:
 - zažádat na PF ČR o bezúplatný převod pozemků
             termín: 30.6 2009
 - poslat žádost na státní statek Jeneč na odprodej pozemků
                   termín 30.6 2009
 - podepsat veřejnoprávní smlouvu-dodatek č.2 s městem Stříbrem
                   termín 31.7 2009