Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/2009

30. 12. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 5/09            4.11  2009                         Trpísty – Obecní úřad

                           Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef  Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Václav Martínek.

Zápis sepsal Josef Pavlas

Program:   1.Zahájení

                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                 3.Hospodaření obce 1 – 10  měsíc 2009

                 4.Odkoupení pozemků

                 5.Inventury obce

                 6.Různé

                 7.Diskuse

                 8.Usnesení

                 9.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

  - všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění

   rozpočtu 1 – 10  měsíc 2009.

-         BÚ : 3 037 714,46-Kč

-         Příjmy : 3 052 070,-Kč             Výdaje: 2 652 220,-Kč

4.Přečetl navrhl  odkoupení  pozemků č.992/1,999/1 a 999/3,od státního statku 

   Jeneč s.p. za cenu podle znaleckého posudku: 321 020,-Kč

5.Starosta přednesl:

- příkaz k provedení inventarizace majetku obce Trpísty k 31.12 2009

- návrh na složení  inventarizační komise a komise pro likvidaci

6.Starosta přednesl:

  -návrh na ubytování nového nájemníka do uvolněné garsonky ze žádostí o

   pronájem obecních bytů  

  - žádost p.Bohuslava Mandáka na odkoupení p.p.č.497/1, o výměře 1394 m2,

   trvalý travní porost,kat.území Trpísty.

-žádost TJ Jiskry Erpužice o.s. na finanční příspěvek na výchovu mládeže ve

   2 331,-Kč.

  - žádost Diecezní charity Plzeň o příspěvek

  - návrh na občerstvení při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/09:

 

1.Bere na vědomí:

-         zprávu o hospodaření obce 1-10 měsíc 2009.

 

2.Schvaluje:

 - program zasedání zastupitelstva obce.

                   5 hlasů  pro

 - ověřovatele zápisu p.Stanislava Kubaštu a Václava Martínka

5        hlasů pro

 -odkoupení pozemků č.992/1,999/1 a 999/3 kat.území Trpísty od státního

  statku Jeneč s.p. za cenu podle znaleckého posudku: 321 020,-Kč

                     5 hlasů  pro  

-prodej p.p.č.497/1-trvalý travní porost o výměře 1394 m2 za 10,-Kč 1m2,

 p.Bohuslavu Mandákovi

                     5  hlasů pro

 -intarizační komise tak,jak byly navrženy,které jsou přílohou zasedání

                    5 hlasů pro

- pronájem obecní garsonky p. Marii  Mikšové  za  539,-Kč měsíčně.

                     5 hlasů pro

-příspěvek na výchovu mládeže TJ Jiskra Erpužice ve výši 2 331,-Kč

                     5 hlasů pro

-příspěvek pro Diecezní charitu Plzeň ve výši  5 000,-Kč

                     5 hlasů pro

-příspěvek na občerstvení při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu ve

 výši 4 000,-Kč

                     5 hlasů pro

 

3.Nařizuje:

 

Starostovy obce uzavřít kupní smlouvu se státním statkem Jeneč na schválené

pozemky.