Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 06/2009

23. 2. 2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
Poř.číslo: 6/09         29.12 2009          Trpísty – Obecní úřad
 
                                   Zasedání se zúčastnilo 7 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Jiří Dvořák
Zápis sepsal Josef Pavlas
Program:   1.Zahájení
                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                 3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2009
                 4.Rozpočet obce na r.2008
                 5.Rozpočtový výhled na r.2011 - 2015
                 6.Rozpočtové změny č.2
                 7.Různé
                 8.Usnesení
                 9.Závěr
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu
 1 – 11 měsíc 2009.
 -BÚ : 2 760 535,59
 -Příjmy: 3 245 900,-Kč                       Výdaje: 3 123 210,-Kč
4.Starosta přečetl:
 -návrh rozpočtu obce na rok 2010,který je vyrovnaný příjmy i výdaje:
 3 669,70
5.Starosta přednesl:
 -rozpočtový výhled obce na r.2011 – 2015
6.Starosta přečetl:
 -rozpočtové změny č.2.
7.Starosta přečetl:
-Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Trpísty a
  RWE GasNet,s.r.o na plynárenské zařízení obytné zóny ,,Jih“
 
 
 
 
 
 
  
8.Usnesení zastupitelstva obce 6/09.
 
1.Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2009.
 
2.Schvaluje:
-program zasedání zastupitelstva
                                   7 hlasů pro
-ověřovatele zápisu Stanislav Čechák a Jiří Dvořák
                                   7 hlasů pro
-rozpočet obce,který je přílohou zasedání
                                   7 hlasů pro
-rozpočtový výhled na r.2011 – 2015,který je přílohou zasedání
                                    7 hlasů pro
-rozpočtové změny č.2,které jsou přílohou zasedání
                                    7 hlasů pro
-smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Trpísty a RWE GazNet,s.r.o.
 na plynárenské zařízení obytné zóny ,,Jih“
                                    7 hlasů pro
 
3.Ukládá:
Starostovi obce:
-podepsat a odeslat a odeslat smlouvu o budoucí smlouvě kupní s
 RWE GazNet,s.r.o.