Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Trpísty

 

Obec Trpísty
Zastupitelstvo obce Trpísty
                                                             Zápis
                     Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trpísty,
                     konaného dne 10.11.2010 od 18:00 hodin,
        budova OÚ.
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
     Zasedání Zastupitelstva obce Trpísty bylo zahájeno v 18:hod dosavadním starostou obce Josefem Pavlasem (,,dále jako ,,předsedající“).
     Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
     Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb.
     Informace o konání ustavujícího zasedání byla na úřední desce Obecního úřadu Trpísty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 1.11 do 10.11.2010. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce“
     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Složení slibu členy zastupitelstva
 
     Předsedající s souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích      ,,Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu obce a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
     Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
     Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Vladaře a Petra Wintrleho a zapisovatelem Josefa Pavlase.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty určuje ověřovateli zápisu Miroslava Vladaře a Petra Wintrleho a zapisovatelem Josefa Pavlase
     Výsledek hlasování: Pro 7.    Proti 0.    Zdrželi se 0.
    Usnesení č.1 bylo schváleno
 
 
 
Schválení programu:
     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
     1)Volba starosty a místostarosty
        - určení způsobu volby starosta a místostarosty
        - volba starosta
        - volba místostarosty
     2)Zřízení výborů
        - volba předsedy finančního výboru
        - volba předsedy kontrolního výboru
        - volba předsedy výboru sociálního a pro občanské záležitosti
        - volba předsedy výboru pro soudy,bezpečnost a tisk
        - volba předsedy výboru pro výstavbu a životní prostředí
     3)Diskuse
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Usnesení č.2 bylo schváleno
 
Bod 1)
 
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
     Předsedající podal návrh,aby proběhla volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
     Žádné jiné návrhy nebyly podány.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Usnesení č.3 bylo schváleno
     Předsedající dále upozornil,že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení místostarosta.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.
     Na funkci starosty byl navržen Josef Pavlas.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty volí starostou Josefa Pavlase,který bude pro svou funkci uvolněn.
     Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.
     Usnesení č.4 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty:
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty.
     Na funkci místostarosty byl navržen Miroslav Vladař.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty volí místostarostou Miroslava Vladaře.
     Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.
     Usnesení č.5 bylo schváleno
 
Bod 2)
Zřízení výborů:
     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
     (§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm1) zákona o obcích).
     Předsedající navrhl,aby zastupitelstvo zřídilo tyto výbory: finanční, kontrolní, sociální a pro občanské záležitosti, pro soud,bezpečnost a tisk, pro výstavbu a životní prostředí.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce Trpísty zřizuje:
     Finanční výbor – předseda Jiří Dvořák
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Kontrolní výbor – předseda Jaroslav Vrška
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Sociální výbor a pro občanské záležitosti - předseda Petr Wintrle
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Výbor pro soudy,bezpečnost a tisk - předseda Stanislav Kubašta 
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Výbor pro výstavbu a životní prostředí – předseda Stanislav Čechák
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Usnesení č.6 bylo schváleno
Bod 3)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
     Předsedající navrhl,aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb.,která bude jako příloha zasedání.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce v souladu s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Usnesení č.7 bylo schváleno
Rohodnutí o oddávajících,místa a čas obřadů.
     Předsedající navrhl členy zastupitelstva,kteří budou moci přijímat prohlášení o uzavření manželství,seznam a podpisové vzory jsou přílohou zasedání.Místa obřadů - areál zámku Trpísty a zasedací místnost obce. Čas obřadů - každou sobotu od 9.00 hod.- 15.00 hod.
     Návrh usnesení:
     Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy zastupitelstva k oddávání, místa a čas obřadů.
     Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
     Usnesení č.8 bylo schváleno
 
Předsedající ukončil zasedání v 19,20 hod.              Zápis byl vyhotoven dne 12.11.2010