Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2010

25. 8. 2010

 

Zápis ze zasedání  zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo: 1/10         3.2 2010                        Trpísty - Obecní úřad
 
              Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Stanislav Kubašta
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program:1.Zahájení
               2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
               3.Hospodaření obce v roce  2009
               4.Program stabilizace PK
               5. Smlouva o zřízení věcného břemene
              6.Nájemní smlouvy   
               7.Různé
               8.Diskuse
               9. Usnesení
             10. Závěr
 
1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.
2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění
   rozpočtu v roce 2009.
 -BÚ – 2 671 610,59 Kč   
 -Příjmy : 3 375 843,-Kč   Výdaje : 3 412 560,-Kč
4.Starosta navrhl podat žádost na investiční dotaci do programu stabilizace PK
  na rekonstrukci soc. zařízení a přístavbu kabin rozhodčích v areálu místního
   fotbalového hřiště.
5.Starosta přečetl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
6.Starosta dal návrh na uzavření nájemní smlouvy s Kalespol reality s.r.o. na
   pronájem obecních pozemků-orná půda v kat.území Sviňomazy a na změnu
   nájemní smlouvy se zemědělským družstvem Vlčák Černošín.
  
 
 
 
 
7.Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/10 ze dne 3.2 2010:
 
1. Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce v roce 2009 a o stavu financí na účtu obce
 
2. Schvaluje:
 -program zasedání zastupitelstva
                          6 hlasu pro                      
 -ověřovatele zápisu p.Petr Wintrle a p.Stanislav Kubašta
                          6 hlasů pro
 -žádost o dotaci z programu stabilizace venkovských sídel na rekonstrukci
 sociálního zařízení a přístavbu kabiny rozhodčího na hřišti ve výši 240 000,-Kč
 spoluúčast obce 160 000,-Kč - celková částka 400 000,-Kč
                          6 hlasů pro
 -smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
 Distribuce,as.č.IV-12-0005064/2796 a č.IV-12-0005064/2782.
                           6 hlasů pro
-nájemní smlouvu s Kalespol reality s.r.o. na pronájem pozemků kat.území
 Sviňomazy.
 
-novou nájemní smlouvu se zemědělským družstvem Vlčák Černošín kat.území
 Trpísty
 
 
Ukládá starostovy obce Trpísty :
-podat žádost na dotaci u Plzeňského kraje
                                        T. 15.2 2010
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu :