Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2010

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo: 2/10                         7.4 2010                  Trpísty – Obecní úřad
 
             Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Václav Martínek
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program: 1.Zahájení
                2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2010
                4.Smlouva o věcném břemenu 
               5.Různé
                6.Diskuse
                7.Usnesení
                8.Závěr
 
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění
 rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2010
 -BÚ – 3 056 429,64
 - příjmy 562 650,-Kč     - výdaje 144 050,-Kč
4.Starosta přečetl návrh smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s.
5.Starosta přednesl:
 - návrh na bezúplatný převod pozemků od PF ČR na obec privatizačním
    projektem kat. území Sviňomazy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2010:
 
1.Bere na vědomí:
 -zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2010
 
2.Schvaluje:
 -program zasedání zastupitelstva
                    6 hlasů pro
   -ověřovatele zápisu p.Stanislav Čechák a Václav Martínek
                    6 hlasů pro
   -smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,a.s. na
    st.p.č.33 a p.p.č.992/1 .
                    6 hlasů pro
 
   -bezúplatný převod pozemků od PF ČR – privatizačním projektem
    kat.území Sviňomazy: p.p.č.191/3 a p.p.č.1078/2..
                    6 hlasů pro
 
   
 
3. Ukládá:
   Starostovi obce:
   - podat žádost o převod pozemků na PF ČR,územní pracoviště Tachov.
 
  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: