Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2010

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo : 3/10                   16.6 2010                    Trpísty-Obecní úřad
 
 
                 Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Stanislav Kubašta.
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program : 1.Zahájení
                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                 3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2010
                 4.Záverečný účet obce v roce 2009
                 5.Rozpočtové změny č.1
                  6.Různé
                 7.Diskuse
                  8.Usnesení
                  9.Závěr
 
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas
2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny
3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu
   za 1 – 5 měsíc 2010.
   -BÚ – 2 858 147,06,-Kč
   -Příjmy – 1 207 830,-Kč               Výdaje – 950 800,-Kč
 
4. Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2009
 
5.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.1 v roce 2010
 
6.Starosta přečetl:
 - žádost p.Ladislava Potužáka na pronájem části p.p.č. 344/13 kat.území
    Trpísty
 -návrh na zakoupení nového vysavače Karcher
 
 
 
 
 
 
 
7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3/2010:
 
1.     Bere na vědomí:
      - zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2010 a o stavu financí na účtu obce
2.     Schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva obce
            6 hlasů pro       
- ověřovatele zápisu p. Stanislava Kubaštu a p.Petra Wintrleho
                 6 hlasů pro
     - závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad,který je přílohou zasedání
                 6 hlasů pro
     - rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání
                   6 hlasů pro
     - pronájem části pozemku č.344/13,o výměře 750 m2 za 1 Kč m2 a rok –
       nájemce Ladislav Potužák
                  6 hlasů pro
     -zakoupení nového vysavače Karcher
                  6 hlasů pro
    
                      
   3.Ukládá starostovy obce:
 - zveřejnit a vyvěsit závěrečný účet obce za rok 2009
             termín: 28.6 2010
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: