Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2010

10. 11. 2010

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
Poř.číslo: 4/10                    8.9. 2010                           Trpísty – Obecní úřad
 
                           
                                         Zasedání se zúčastnilo 6  členů zastupitelstva obce
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta  a Stanislav Čechák .
Zápis sepsal Josef Pavlas
 
Program: 1. Zahájení
              2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
              3.Hospodaření obce 1-8 měsíc 2010
              4.Rozpočtové změny č.2
              5.Různé
              6.Diskuse
              7.Usnesení
              8.Závěr
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění
   rozpočtu za 1 – 8 měsíc 2010.
-         BÚ : 3 158 060,15,-kč
-         Příjmy: 2 474 950,-Kč                Výdaje: 2 170 820,-Kč
4.Starosta přečetl rozpočtové změny č.2.
 
5.Starosta obce přednesl:
-žádost na prodej pozemku č.p.223/7,kat.území Sviňomazy o výměře 107 m2
 p.Jiří Štěpnička
-návrh na termín vítání občánků obce 30.10 2010
-informaci o získání dotace Stříbrského regionu na dovybavení dětských hřišť
-informaci o projektu Vlídná nádraží Bezdružicka
-oznámení o přidělení dotace pro rok 2010 ve výši 1 000 000,-Kč a pro rok
 2011 schválení přednostního zařazení s doporučenou výší 4 000 000,-Kč
 na akci,,Trpísty-Kanalizace a ČOV z Plzeňského kraje poskytnutou z programu
 na ochranu vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
 
 
 
 
 
 
Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/10 :
1.Bere na vědomí:
 - zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-8 měsíc 2010.
- informaci o přidělení dotace z programu PK na kanalizaci a ČOV
2.Schvaluje:
   - program zasedání zastupitelstva
                                       6 hlasů pro
-ověřovatele zápisu p.Stanislav Kubašta a  p. Stanislav Čechák .                                                     
                                    6 hlasů pro
-rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání
                                    6hlasů pro
 -vítání občánků na 30.10 2010 od 14.00 hod, základní vklad pro
 uvítaného občánka 500,-Kč.
                                    6 hlasů pro
-dovybavení dětského koutku o tři prvky:domeček,kladina na pružinách a
 hrazdu v ceně 52 200,- spoluúčast obce je 22 200,-Kč.
                                                  6 hlasů pro
3.Neschvaluje:
-prodej pozemku č.223/7 kat.území Sviňomazy p.Jiřímu Štěpničkovi.
4.Souhlasí a nemá námitek k venkovním úpravám vlakového nádraží,jak bylo
   navrženo v projektu,,Vlídná nádraží Bezdružicka“.V budově nádraží
   souhlasí s čekárnou pro cestující se sociálním zařízením a nájemní byt.
                                      6 hlasů pro
5.Pověřuje:
 Starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné soutěže,
 na akci,, ČOV a kanalizace“,kterého doporučí hodnotící komise.
                                      Termín 31.10.2010
 
6.Ukládá:
 Starostovi obce,aby zajistil náležitosti,které jsou předkládají  jako podklady
 pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  Plzeňským krajem na výstavbu
 ČOV a kanalizace.
                                       Termín 31.10. 2010