Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/2010

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
 
Poř.číslo: 5/10            8.12. 2010                         Trpísty – Obecní úřad
                           Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni  Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta.
Zápis sepsal Josef Pavlas
Program:  1.Zahájení
                 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                 3.Hospodaření obce 1 – 10 měsíc 2009
                 4.Rozpočet na rok 2011
                 5.Rozpočtový výhled na r.2012-2016
                 6.Obecně závazná vyhláška-poplatek ze psů
                 7.Odkoupení pozemků
                 8.Inventury obce
                 9.Různé
                 10.Diskuse
                 11.Usnesení
                 12.Závěr
1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
 - všechny body byly splněny
3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění
   rozpočtu 1 – 10  měsíc 2010.
-         BÚ : 3 191 457,88-Kč
-         Příjmy : 4 363 770,-Kč             Výdaje: 3 773 420,-Kč
4.Starosta přečetl návrh rozpočtu na rok 2011.
5.Starosta přednesl rozpočtový výhled na r.2012-2016
6.Starosta přečetl návrh na obecně závaznou vyhlášku-poplatek ze psů
7.Starosta přečetl žádost na pronájem pozemků 500/3 a 500/4 kat.území
   Sviňomazy od p.Tomáše Marka.
8.Starosta přednesl:
- příkaz k provedení inventarizace majetku obce Trpísty k 31.12 2010
- návrh na složení  inventarizační komise a komise pro likvidaci
9.Starosta přednesl:
- návrh na dar pro mateřskou školu v Erpužicích ve výši 3 000,-Kč
- žádost TJ Jiskry Erpužice  o.s. na finanční příspěvek na výchovu mládeže ve
  výši  3 363,-Kč.
- žádost Diecezní charity Plzeň o příspěvek
- na úpravu ceny vodného od posledního odečtu na 12 Kč.
- dodatek ke smlouvě na rok 2011 na odvoz PDO od EKO-Separu Nýřany
-žádost pí.Táborkové na posouzení a odstranění závad v obecním bytě č.p.58.
 
Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/10:
 
1.Bere na vědomí:
-         zprávu o hospodaření obce 1-11 měsíc 2010.
 
2.Schvaluje:
 - program zasedání zastupitelstva obce.
                    5 hlasů  pro
 - ověřovatele zápisu p.Jaroslava Vršku a  p.Stanislava Kubaštu
5        hlasů pro
 -rozpočet obce na rok 2011,který je přílohou zasedání
                     5 hlasů  pro  
- rozpočtový výhled na roky 2012- 2016,který je přílohou zasedání
                    5 hlasů pro
 -inventarizační komise tak,jak byly navrženy,které jsou přílohou zasedání
                    5 hlasů pro
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2010- poplatek ze psů
                     5 hlasů pro
- rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání
                     5 hlasů pro
- pronájem pozemků 500/3 a 500/4 kat.území Sviňomazy p.Tomáši Markovi
 za 1 Kč m2 a rok.
                     5 hlasů pro
-příspěvek na výchovu mládeže TJ Jiskra Erpužice ve výši 3 363,-Kč
                     5 hlasů pro
-příspěvek pro Diecezní charitu Plzeň ve výši 5 000,-Kč
                     5 hlasů pro
- úpravu ceny vodného od posledního odečtu 9/2010 na 12 kč za 1 m3
                      5 hlasů pro
- ceny za odvozy PDO nechat na úrovni jako v roce 2010.
                     5 hlasů pro
 
3.Ukládá:
       Obecnímu zastupitelstvu prohlídku a posouzení závad v bytě r.Táborků
č.p.58.                    Termín 12.12.2010 v 10.00 hod.
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: