Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2011

 

Zápis ze zasedání  zastupitelstva obce v Trpístech
 
poř.číslo: 1/11         9.2. 2011                        Trpísty - Obecní úřad
 
              Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Stanislav Čechák
Zápis sepsal Josef Pavlas.
 
Program:1.Zahájení
               2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
               3.Hospodaření obce v roce  2010
               4.Grant-760 let
               5. Žádost o koupi pozemku
              6.Žádost o pronájem pozemku
              7.Bezúplatný převod pozemků     
               8.Různé
               9.Diskuse
             10. Usnesení
             11. Závěr
 
1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.
2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
 -všechny body byly splněny.
3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění
   rozpočtu v roce 2010.
 -BÚ – 3 448 959,80 Kč   
 -Příjmy : 4 876 440,-Kč   Výdaje : 4 028 630,-Kč
4.Starosta navrhl podat žádost o poskytnutí dotace v rámci grantového programu
   Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011- 760 let od první zmínky o obci
5.Starosta přečetl žádost p.Martiny Bydžovské na odprodej p.p.č.549/1 kat.území
   Trpísty
6.Starosta přednesl žádost p.Tomáše Marka na pronájem p.p.506/2 o výměře
   1207 m2,kat.území Sviňomazy.
7.Starosta obce informoval o rozhodnutí o privatizačním projektu a o bezúplatný
   převod pozemků na obec kat.území Sviňomazy.
 
 
 
7.Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/11 ze dne 9.2 2011:
 
1. Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce v roce 2010 a o stavu financí na účtu obce
 
2. Schvaluje:
 -program zasedání zastupitelstva
                          5 hlasu pro                     
 -ověřovatele zápisu p.Petr Wintrle a p.Stanislav  Čechák
                          5 hlasů pro
 -žádost oposkytnutí dotace z grantového programu PK v oblasti kultury ve výši
 44 000,-Kč, spoluúčast obce 11 000,-Kč - celková částka 55 000,-Kč
                          5 hlasů pro
 -pronájem pozemku č.506/2 o výměře 1207 m2 kat.území Sviňomazy p.Tomáši
 Markovi za 1,-Kč m2 a rok.
                           5 hlasů pro
- bezúplatný převod pozemků na obec č.-2/2,657/1,1078/1,1080/1,1099/1,1117/1
 1117/3 vše kat.území Sviňomazy od Pozemkového fondu ČR.
                          5 hlasů pro
-program obnovy venkova obce Trpísty na období 2011 – 2015,který je přílohou zasedání.
                    5 hlasů pro
3. Neschvaluje:
 
-prodej p. Martině Bydžovské,p.p.č.549/1 kat.území Trpísty.
 
4.Ukládá starostovy obce Trpísty :
 
-podat žádost na dotaci v rámci grantového programu  Plzeňského kraje v oblasti
 kultury.                     Termín. 15.2 2011
-uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku na obec Trpísty
 s PF ČR.                   Termín 31.3.2011