Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2011

26. 5. 2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
poř.číslo: 2/11 13.4 2011 Trpísty – Obecní úřad


 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta,Jaroslav Vrška

Zápis sepsal Josef Pavlas.


 

Program: 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2011

4.Převod pozemků od PF

5.Pronájem pozemků

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr


 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2011

-BÚ – 3 140 048,64
- příjmy 678 330,-Kč
- výdaje 987 250,-Kč

4.Starosta navrhl podat žádost na bezúplatný převod pozemků privatizačním projektem od PF ČR na obec kat.území Trpísty a Sviňomazy.

5.Starosta přednesl:
- návrh na pronájem pozemku č.594/1 o vyměře 490 m2, kat.území Trpísty od p. Martiny Bydžovské.

- návrh na pronájem pozemku č. 223/7 o výměře 107 m2,kat.území Sviňomazy od p.Jiřího Štěpničky.

- návrh na pronájem pozemku č.24 o výměře 1650 m2,kat.území Sviňomazy od p. Tomáše Marka

6.Starosta přečetl nabídky na zateplení části fasády u bývalé školy.

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2011:


 

1.Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2011
2.Schvaluje:
-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Stanislava Kubaštu a Jaroslava Vršku

5 hlasů pro

-bezúplatný převod pozemků od PF ČR-privatizačním projektem

kat.území Trpísty: p.p.č.501/5,501/13, 810/3, 1001, 1003/1, 1003/2, p.p.č.1012,1016/2,1030,1038 a 1040.

5 hlasů pro

-bezúplatný převod pozemků od PF ČR – privatizačním projektem kat.území Sviňomazy: p.p.č.1079,1086/1,1098,1001,a 1110.

5 hlasů pro
-pronájem pozemku č.594/1, o výměře 490 m2,kat.území Trpísty pí.Martině Bydžovské za 1 Kč m2 a rok.

5 hlasů pro

-pronájem pozemku č.223/7 o výměře 107 m2,kat.území Sviňomazy p. Jiřímu štěpničkovi za 1 Kč m2 a rok.

5 hlasů pro

- pronájem pozemku č.24 o výměře 1650 m2,kat.území Sviňomazy p.Tomáši Markovi za 1 Kč m2 a rok.

5 hlasů pro

-dodavatele na zateplení části bývalé budovy školy – SHK STAV s.r.o.

5 hlasů pro


 

3. Ukládá:

Starostovi obce:

- podat žádost o bezúplatný převod pozemků na PF ČR,územní pracoviště Plzeň.

Termín : 29.4.2011

 


 

Ověřovatelé zápisu: