Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2011

30. 7. 2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech


 

poř.číslo : 3/11 16.6. 2011 Trpísty-Obecní úřad


 


 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.


 

Program : 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2011

4.Záverečný účet obce v roce 2010

5.Rozpočtové změny č.1

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr


 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:
-všechny body byly splněny

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu za 1 – 5 měsíc 2011.

-BÚ – 2 858 147,06,-Kč
-Příjmy – 4 707 750,-Kč
-Výdaje – 4 028 020,-Kč


 

4. Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2010


 

5.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.1 v roce 2011

 

6.Starosta přečetl:

-žádost o finanční příspěvek na vodní hry pořádané TJ Sokol
-smlouvu o věcném břemenu s ČEZ Distribuce a.s. na zasíťování rodinných domků.

 

7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3/2011:


 

  1. Bere na vědomí:
    - zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2011 a o stavu financí na účtu obce

  1. Schvaluje:
    - program zasedání zastupitelstva obce

4 hlasy pro

- ověřovatele zápisu p. Jaroslav Vrška a p.Stanislav Kubašta

4 hlasy pro

- závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad,který je přílohou zasedání

4 hlasy pro

- rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání

4 hlasy pro

- finanční příspěvek 4 000,- na vodní hry 2011

4 hlasy pro

- smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. na pozemky v obytné zóně Jih

4 hlasy pro

- příjem dotace z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury ve výši 10 000,- na projekt,,Trpísty – 760 let od první zmínky o obci“

4 hlasy pro

4. Neschvaluje:

- poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části nákladů spojených s konáním akce ,,110 let Bezdružické lokálky“

 

 

3.Ukládá starostovy obce:

- zveřejnit a vyvěsit závěrečný účet obce za rok 2010

termín: 28.6. 2011

- uzavřít smlouvu s PK na příspěvek projektu Trpísty–760 od první zmínky.

termín: 15.7 2011

 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu: