Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech


 

Poř.číslo: 4/11 10.8. 2011 Trpísty – Obecní úřad


 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas, který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta .

Zápis sepsal Josef Pavlas


 

Program: 1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-7 měsíc 2011

4.Lesní hospodářský plán

5.Rozpočtové změny č.2

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 7 měsíc 2011.

  • BÚ : 438 882,94,-kč

  • Příjmy: 5 952 160,-Kč Výdaje: 8 962 260,-Kč

4.Starosta přečetl návrh na smlouvu o dílo na zpracování LHP pro LHC

Obecní lesy Trpísty s platností od 1.1.2013 do 31.12.2022.

5.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.2

6.Starosta přednesl :

-návrh zažádat o úvěr od ČSOB a.s.ve výši 1 000 000,-Kč na dofinancování

první etapy kanalizace a ČOV.

-návrh na bezúplatný převod pozemků privatizačním projektem č.191/3 a

1078/2, k.ú.Sviňomazy od PF ČR.

-návrh na zpracování nového územního plánu obce Trpísty.


 


 


Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/11 :


 

1.Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-7 měsíc 2011


 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a p.Stanislav Kubašta .

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.2,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-zpracovatele lesního hospodářského plánu s platností 1.1.2013-31.12.2022

Plzeňský leprojekt,a.s.

-úvěr od ČSOB a.s. ve výši 1 000 000,-Kč na dofinancování 1.etapy výstavby

ČOV a kanalizace Trpísty .

5 hlasů pro

- bezúplatný převod pozemků č. 191/3 a 1078/2,k.ú. Sviňomazy od PF ČR.

5 hlasů pro

-zpracování nového územního plánu obce Trpísty,částí Trpísty a Sviňomazy.


 

3.Ukládá:

-starostovi obce uzavřít smlouvu s PF ČR o bezúplatném převodu pozemků

č.191/3 a 1078/2,privatizačním projektem do vlastnictví obce.

Termín 21.9. 2011

-zajistit zpracovatele nového územního plánu obce Trpísty.

Termín 15.9.2011