Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
Poř.číslo: 5/11 12.10. 2011 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas

Program: 1.Zahájení
2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3.Hospodaření obce 1 – 9 měsíc 2011
4.Dotace na 2 etapu kanalizace
5.Pronájem pozemku
6. Různé
7.Usnesení
8.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:
- všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění
rozpočtu 1 – 9 měsíc 2011.

  • BÚ : 255 979,81-Kč

  • Příjmy : 7 115 190,-Kč Výdaje: 10 308 190,-Kč

4. Starosta obce přečetl návrh na podání žádosti o dotaci z PRV na projekt
,, Trpísty-kanalizace -2 etapa“ na záměr Vodovody,kanalizace a ČOV pro
veřejnou potřebu.

5.Starosta přečetl žádost pí.Jaroslavy Peškové na pronájem části pozemku
č.1016/1 o výměře 100 m2.


Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/11:
1.Bere na vědomí:

  • zprávu o hospodaření obce 1-11 měsíc 2010.

2.Schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva obce.
5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Stanislav Čechák a p.Jiří Dvořák

  1. hlasů pro

-podat žádost o dotaci z PRV na 2 etapu výstavby kanalizace v Trpístech.

5 hlasů pro

- pronájem části pozemku 1016/1 o výměře 100 m2 kat.území Trpísty

pí.Jaroslavě Peškové za 1 Kč m2 a rok.

5 hlasů pro

3.Ukládá:

Starostovi obce podat žádost o dotaci z PRV na 2 etapu kanalizace v Trpístech

 

Termín 7.11.2011