Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 06/2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech
Poř.číslo: 6/11 21.12. 2011 Trpísty – Obecní úřad


Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.
Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Jaroslav Vrška

Zápis sepsal Josef Pavlas

Program: 1.Zahájení
2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2011
4.Rozpočet obce na r.2012
5.Rozpočtový výhled na r.2013 - 2017
6.Rozpočtové změny č.3
7.Inventury obce
8.Různé
9.Usnesení
10.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu
1 – 11 měsíc 2011.

-BÚ : 86 943,35

-Příjmy: 7 800 370,-Kč Výdaje: 12 162 400,-Kč

4.Starosta přečetl:
-návrh rozpočtu obce na rok 2012,který je vyrovnaný příjmy i výdaje:

3 564,50

5.Starosta přednesl:
-rozpočtový výhled obce na r.2013 – 2017

6.Starosta přečetl:
-rozpočtové změny č.3.

7.Starosta přečetl:
-příkaz k provedení inventarizace obecního majetku  4.1.2012.

8.Starosta přednesl:
-návrh na dar pro mateřskou školu v Erpužicích ve výši 2 000,-Kč
-žádost Diecézní charity Plzeň o příspěvek
-smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0003646/1 a EP-12-0001691/1.
-dodatek ke smlouvě na odvoz PDO od EKO-SEPAR Nýřany.

9.Usnesení zastupitelstva obce 6/11.

1.Bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2011.

2.Schvaluje:
-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Stanislav Čechák a Jaroslav Vrška

5 hlasů pro

-rozpočet obce,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-rozpočtový výhled na r.2013 – 2017,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-inventarizační komise dle příkazu starosty obce,které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-finanční příspěvek pro mateřskou školu v Erpužicích ve výši 2 000,-Kč

5 hlasů pro

-smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0003646/1 a č.EP-12-0001691/1.

5 hlasů pro

-ceny za odvoz PDO nechat stejné jako v roce 2011

5 hlasů pro


3.Neschvaluje:


-finanční příspěvek Diecézní charitě Plzeň


3.Ukládá:

Starostovi obce:
-připravit podklady pro inventarizaci obecního majetku.

Termín 28.12.2011