Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2012

16. 2. 2012

Zápis ze zasedání  zastupitelstva obce  v Trpístech

 

poř.číslo: 1/12         2.2  2012                        Trpísty - Obecní úřad

 

              Zasedání se zúčastnilo 5  členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav  Vrška  a Stanislav Kubašta 

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program:1.Zahájení

               2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

               3.Hospodaření obce v roce  2011

               4.Návrh zadání územního plánu obce

               5.Různé

               6.Diskuse

               7. Usnesení

               8. Závěr

 

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta  Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

 -všechny body byly splněny. 

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění 

   rozpočtu v roce 2011.

 -BÚ –  142 615,50 Kč    

 -Příjmy : 8 278 720,-Kč   Výdaje : 12 585 110,-Kč

4.Starosta přečetl návrh zadání územního plánu obce Trpísty

 

5.Starosta přednesl žádost p.Josefa Bartáka  na odkoupení pozemkových

   parcel č.25/3,26/5 a 26/7. 

 

7.Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/12 ze dne  2.2 2012:

 

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2011 a o stavu financí  na  účtu obce

-vyhodnocení stanovisek,požadavků a podnětů k návrhu zadání Územního plánu

 Trpísty ze dne 02.02.2012

2. Schvaluje:

 -program zasedání zastupitelstva

                          5 hlasu pro                      

 -ověřovatele zápisu p.Jaroslav Vrška  a p.Stanislav  Kubašta

                          5 hlasů pro 

 - a) ve smyslu ustanovení §47 odstavec 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

      plánování a stavebním řádu,zadání územního plánu Trpísty

    b) ve smyslu ustanovení § 47 odstavec 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

      plánování a stavebním řádu,zpracování návrhu územního plánu Trpísty bez

      zpracování konceptu územního plánu. 

                          5 hlasů pro

 -prodej pozemků manželům Bartákovým,č.25/3,26/5 a 26/7 kat.území Trpísty

  za 20,-Kč m2.

                           5 hlasů pro

 

4.Ukládá starostovy obce Trpísty :

 

-podat žádost na dotaci na územní plán obce,částí  Trpísty a Sviňomazy.

                      Termín. 3.2  2012