Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2012

28. 4. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/12                         11.4 2012                  Trpísty – Obecní úřad

 

             Zasedání se zúčastnilo  5   členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni  Stanislav Čechák,Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program: 1.Zahájení

                2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2012

                4.Kronika  

                5.Různé

                6.Diskuse

                7.Usnesení

                8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

  -všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

  rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2012

 -BÚ –  171  369,61

 - příjmy 1 172  320,-Kč     - výdaje 810 570,-Kč

4.Starosta obce přednesl návrh na kronikáře obce p.Jaroslava Vršku

5.Starosta přednesl: 

  -rozpočtové změny č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2012:

 

1.Bere na vědomí:

  -zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2012

 

2.Schvaluje:

   -program zasedání zastupitelstva

                    5 hlasů pro

   -ověřovatele zápisu Stanislava  Čechák  a Jiří  Dvořák

                    5 hlasů pro

   - kronikáře obce p. Jaroslava Vršku

.                   5 hlasů pro

   -rozpočtové zmeny č.1,které jsou přílohou zasedání.