Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2012

13. 7. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/12                   27.6  2012                    Trpísty-Obecní úřad

 

 

                 Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program : 1.Zahájení

 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

 3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2012

 4.Záverečný účet obce v roce 2011

 5.Rozpočtové změny č.2

                  6.Různé

 7.Diskuse

                  8.Usnesení

                  9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

  -všechny body byly splněny

3.Starosta  přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

   za 1 – 5 měsíc 2012.

   -BÚ – 301 535,70,-Kč

   -Příjmy – 2 086 880,-Kč               Výdaje –1 372 960,-Kč

 

4. Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2011

5.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.2 v roce 2012

6.Starosta přečetl:

  -žádost na překlenovací úvěr od ČSOB a.s. na výstavbu 2. etapy kanalizace

  -celkové vyúčtování vodného v roce 2011

  -žádost o sponzorský dar pro Svaz tělesně postižených,Místní organizace

   Stříbro

  -smlouvu o zřízení věcného břemene

  -žádost o příspěvek na vodní hry

  -návrh na podání žádosti na grant z Net4Gas na opravu místních komunikací.

 

 

 

 

 

 

7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech  č.3/2012:

 

1. Bere na vědomí:

      - zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2012  a o stavu financí na účtu obce

      - celkové vyúčtování vodného obce Trpísty v roce 2011

2. Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

 6 hlasy pro     

- ověřovatele zápisu p. Jaroslav Vrška  a p.Stanislav Kubašta

  6 hlasy pro

     - závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad,který je přílohou zasedání

 6 hlasy pro

     - rozpočtové změny č.2,které  jsou přílohou zasedání

                   6 hlasy pro

     - překlenovací úvěr od ČSOB a.s. na výstavbu 2.etapy kanalizace 

       ve výši 5 620.000,-Kč

                   6 hlasů pro

     - finanční příspěvek  2 000,- na vodní hry 2012

                   6 hlasy pro

     - smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. na pozemky

       v obytné zóně Jih

                  6 hlasy pro 

     - sponzorský dar pro Svaz.těl.postižených Stříbro ve výši 1 000,-Kč

     - podat žádost na NET4Gas na opravu místních  komunikací

       ve výši 395 000,-Kč

 

  3.Ukládá starostovy obce:

 - zveřejnit a vyvěsit  závěrečný  účet obce za rok 2011 

             termín: 28.6  2012

 - podat žádost na opravu místních komunikací na NET4Gas.

             termín: 27.7.2012