Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2012

3. 10. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/12                    12.9 2012                           Trpísty – Obecní úřad

 

 

                                         Zasedání se zúčastnilo 5  členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák  a  Stanislav Kubašta .

Zápis sepsal Josef Pavlas

 

Program: 1. Zahájení

 2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

 3.Hospodaření obce 1-8 měsíc 2012

 4.Pronájem pozemků

 5.Rozpočtové změny č.3 

 6.Různé

 7.Diskuse

 8.Usnesení

 9.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

 -všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění 

   rozpočtu za  1 – 8  měsíc 2012.

* BÚ : 23 114,30,-kč 

* Příjmy:3 291 690,-Kč                Výdaje: 3 743 380,-Kč

4.Starosta obce přednesl

- žádost p.Jana Hajtmana o pronájem části pozemku 657/1 o výměře 100 m2.

-žádost p.Miroslava Koželuha o pronájem části pozemku č.657/1

  o výměře 440 m2

5.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.3

 

6.Starosta přednesl žádost obyvatelů Sviňomaz na zřízení autobusové zastávky 

   v části obce Sviňomazy a návrh na vypracování projektu a dalších náležitostí

   k povolení zastávky p.Mosesovi.

 

 Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/12 :

 

1.Bere na vědomí:

 - zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-8 měsíc 2012  

 

2.Schvaluje:

   - program zasedání zastupitelstva

                                       5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a  p.Stanislav Kubašta .                                                     

                                    5 hlasů pro

-pronájem části pozemku č.657/1 kat.území Sviňomazy o výměře 100 m2

 p.Janu Hajtmanovi za1,-Kč m2 a rok

                                    5 hlasů pro 

-pronájem části pozemku č.657/1 kat.území Sviňomazyo výměře 440 m2

  p.Miroslavu Koželuhovi za 1,-Kč  m2 a rok

                                     5 hlasů pro      

-rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání

                                    5 hlasů pro

 - přípravu všech náležitostí k povolení zastávky autobusu v části obce 

   Sviňomazy od p. Mosese.

                                    5 hlasů pro