Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2013

27. 2. 2013

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 1/13 13.2. 2013 Trpísty - Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 4 členové obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce v roce 2012

4.Rozpočtové změny č.1

5.Smlouva o zřízení věcného břemene

6.Různé

7.Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

 

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v roce 2012.

-BÚ – 23 091,03 Kč

-Příjmy : 4 698 858,-Kč Výdaje : 9 173 241,-Kč

4.Starosta přečetl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Panstvím

Trpísty s.r.o. a Obcí Trpísty na obecní kanalizaci.

5.Starosta přečetl

-návrh na změnu ve smlouvě o investičním úvěru od ČSOB,a.s.

-návrh na odměnu kronikáře obce na 3 500,-Kč ročně.

-žádost TJ Jiskra Erpužice na příspěvek na žáky ve výši 1 635,-Kč

-návrh na odměnu pro Stanislava Kubaštu- vydávání občasníku 1 000,-Kč

 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/13 ze dne 13.2 2013:

 

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2012 a o stavu financí na účtu obce

 

2. Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

4 hlasy pro

-ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a p.Stanislav Kubašta

4 hlasy pro

-snížení výše dotace poskytnuté ze strany Státního intervenčního fondu(SZIF)

poskytnuté na projekt Trpísty-kanalizace-2etapa z hodnoty 4 226.220,-Kč na

hodnotu 4 044.052,-Kč

4 hlasy pro

-posunutí termínu pro provedení splátky investičního úvěru poskytnutého ze

strany ČSOB,a.s. na financování projektu Trpísty-kanalizace-2 etapa nejpozději

k datu 30.4.2013,posunutí zahájení splácení řádných splátek na datum 17.5.2013

a zvýšení měsíční splátky úvěru z hodnoty 73 350,-Kč na hodnotu 77 589,-Kč.

4 hlasy pro

-zřízení věcného břemene s Panstvím Trpísty s.r.o. spočívajícího v právu uložení

kanalizace a přiměřeného přístupu na dotčené pozemky.

4 hlasu pro

-odměnu za vedení kroniky pro p.Jaroslava Vršku ve výši 3 500,-Kč za rok.

4 hlasy pro

-finanční příspěvek TJ Jiskra Erpužice na výchovu mládeže ve výši 1 635,-Kč.

4 hlasy pro

-odměnu pro Stanislava Kubaštu 1 000,-Kč za vydávání občasníku.

4 hlasy pro

 

3.Ukládá starostovy obce Trpísty :

 

-zajistit změny v úvěrové smlouvě s ČSOB,a.s.na akci Trpísty-kanalizace-2etapa.

Termín. 28.2 2013