Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/2013

30. 4. 2013

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/13 24.4. 2013 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Čechák a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program: 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2013

4.Závěrečný účet obce 2012

5.Smlouvy věcná břemena

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2013

-BÚ – 52 833,33

- příjmy 4 108 650,-Kč - výdaje 801 790,-Kč

4.Závěrečný účet obce za rok 2012

5.Starosta přednesl návrh smluv o zřízení věcného břemene na obecní kanalizaci

mezi obcí Trpísty – 1) Josefem Boudou a 2) Martinem Svobodou.

6.Starosta přečetl:

-návrh na stočné 14,-Kč za 1 m3

-návrh na rekonstrukci uličky u obecního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2013:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2013

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Stanislava Čechák a Jiří Dvořák

5 hlasů pro

- závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad, který je přílohou zasedání

. 5 hlasů pro

-rozpočtové zmeny č.2,které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-zřízení věcného břemene s 1.) Josefem Boudou a 2.) Martinem Svobodou

spočívajícího v právu uložení kanalizace a přiměřeného přístupu na dotčené

pozemky.

5 hlasů pro

-cenu stočného od období 3/2013 na 14,-Kč za m3

5 hlasů pro

-rekonstrukci uličky u obecního úřadu

5 hlasů pro

 

3. Pověřuje:

Zajistit dodavatele na akci Rekonstrukce uličky u obecního úřadu.

Termín: 15.6.2012