Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/2013

19. 7. 2013

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/13 10.7. 2013 Trpísty-Obecní úřad

 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program : 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 6 měsíc 2013

4.Rozpočtové změny č.3

5.Různé

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

za 1 – 6 měsíc 2013.

-BÚ – 52 908,97,-Kč

-Příjmy – 6 058 650,-Kč Výdaje –1 837 840,-Kč

 

4.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.3 v roce 2013

5.Starosta přečetl:

-žádost p.Václava Šedivého

-celkové vyúčtování vodného v roce 2011

-návrh na autobusovou čekárnu

-dopis od zemědělského družstva

-informaci o lesním hospodářským plánu.

6.-zákaz volného pobíhání psů v areále fotbalového hřiště

-posunutí dopravní značky hlavní silnice a osazení směrovek nebezpečná

zatáčka.

-návrh na rekonstrukci čerpací stanice vodovodu

 

 

 

 

 

7. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3/2013:

 

1. Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce 1-6 měsíc 2013 a o stavu financí na účtu obce

- celkové vyúčtování vodného obce Trpísty v roce 2012

- informaci o schválení lesního hospodářského plánu na roky 2013 - 2022

2. Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Jaroslav Vrška a p.Stanislav Kubašta

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-prodej rodinného obecního domu čp.82 s pozemky st. č.85.p.p.č. 925/1.

925/3 a 928/15 kat.území Trpísty dle znaleckého posudku s tržní cenou.

kupující : Václav a Růžena Šedivá.

4 hlasy pro

-rekonstrukci čerpací stanice vodovodu

5 hlasů pro

-zakoupení autobusové čekárny pro zastávku ve Sviňomazech

5 hlasů pro

 

3.Ukládá starostovy obce:

-zajistit vypracování znaleckého posudku na rodinný domek čp.82 pozemky

určené k prodeji. Termín: 29.7.2013

- nechat vyrobit tabule zakazující volnému pobíhání psů

Termín:22.7.2013

-objednat autobusovou zastávku do Sviňomaz .

Termín:24.7.2013