Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2013

14. 10. 2013

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/13 9.10. 2013 Trpísty – Obecní úřad

 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta .

Zápis sepsal Josef Pavlas

 

Program: 1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-9 měsíc 2013

4.Pronájem pozemků

5.Rozpočtové změny č.4

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 9 měsíc 2013.

* BÚ : 126 611,63,-kč

* Příjmy: 7 700 530,-Kč Výdaje: 3 173 230,-Kč

4.Starosta obce přednesl

-žádost p.Miroslava Koželuha o pronájem části pozemku č.659 o výměře 180m2

-žádost p.Miloše Pícla na pronájem části p.p.č.728/1 kat.území Trpísty a

p.p.č.1078/3 kat.území Sviňomazy

5.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.4

6.Starosta obce přednesl žádost občanského sdružení PilsFree o výpůjčku části

nebytových prostor v čp.58 k osazení anténního stožáru s datovým

rozvaděčem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/13

 

1.Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-9 měsíc 2013

 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu p.Jaroslav Vrška a p.Stanislav Kubašta .

5 hlasů pro

-pronájem p.p. č.1078/3 kat.území Sviňomazy o výměře 12 m2 a část p.p.728/1

o výměře 75m2 kat území Trpísty p. Miloši Píclovi za1,-Kč m2 a rok

5 hlasů pro

-pronájem části pozemku č.659 kat.území Sviňomazy výměře 180 m2

p.Miroslavu Koželuhovi za 1,-Kč m2 a rok

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.4,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

- pronájem části nebytových prostor pro občanské sdružení PilsFree v domu

čp.58 pro osazení anténního stožáru s technologií..

5 hlasů pro