Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2014

29. 1. 2014

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 1/14 15.1. 2014 Trpísty - Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program:

1.Zahájení
2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3.Hospodaření obce v roce 2013
4.Program stabilizace
5.Různé
6.Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

 

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu v roce 2013.

-BÚ – 940 877,27 Kč

-Příjmy : 8 857 220,-Kč Výdaje : 5 296 920,-Kč

4.Starosta přečetl návrh na podání žádosti o dotaci do programu Stabilizace a obnovy venkova PK na akci ,,Sviňomazy úprava autobusové zastávky“

5.Starosta přečetl

-žádost obce na převod pozemku č.662/3 kat.území Sviňomazy od Pozemkového úřadu

-návrh na odměny obecního zastupitelstva

-kronikář obce Jaroslav Vrška přednesl návrh na zápis do obecní kroniky

za rok 2013

 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/14 ze dne 15.1 2014:

 

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2013 a o stavu financí na účtu obce

 

2. Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasy pro

-ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a p.Stanislav Kubašta

5 hlasy pro

-převod pozemku č.662/3,trvalý travní porost,kat území Sviňomazy

5 hlasy pro

-žádost obce na dotaci z dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ,na akci,,Sviňomazy úprava autobusové zastávky“

5 hlasy pro

-měsíční odměny členům obecního zastupitelstva,které jsou přílohou zasedání

5 hlasu pro

-zápis do obecní kroniky za rok 2013

5 hlasů pro

 

 

3.Ukládá starostovy obce Trpísty :

 

-zajistit podání žádosti o dotaci na akci „Sviňomazy úprava autobusové zastávky“.

Termín. 27.2 2014