Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/14

10. 7. 2014

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/14 14.5. 2014 Trpísty-Obecní úřad

 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas 21.5.2014

 

Program :

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 4 měsíc 2014

4.Závěrečný účet obce

5.Účetní zavěrka 2013

6.Rozpočtové změny č.1

7.Různé

8.Diskuse

9.Usnesení

10.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu za 1 – 4 měsíc 2014.

-BÚ – 940 601,44,-Kč

-Příjmy – 1 993,90,-Kč Výdaje – 876, 84,-Kč

 

4.Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2013

5.Starost přečetl účetní závěrku obce za rok 2013

6.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.1 v roce 2014

7.Starosta přednesl

- návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-Kom,a.s.

- návrh na finanční příspěvek na obecní pouť ve výši 15 000,-Kč

  

8. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3 /2014:

 

  1. Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce 1-4 měsíc 2014 a o stavu financí na účtu obce

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Jaroslav Vrška a p.Stanislav Kubašta

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-závěrečný účet obce za rok 2013- bez výhrad,který je přílohou zasedání

4 hlasy pro

-účetní závěrku za rok 2013-bez výhrad,protokol je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

5 hlasů pro

-finanční příspěvek na obecní pouť ve výši 15 000,-Kč

5 hlasů pro

 

3.Ukládá starostovy obce:

-podepsat a odeslat smlouvu s EKO-KOM,a.s.

Termín 30.6.2014