Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/14

28. 11. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 5/14    26.11. 2014   Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 28.11.2014

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 10 měsíc 2014

4.Kanalizace 3. etapa

5.Rozpočtové změny č.3

6. Různé

7.Usnesení

8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

- všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu 1 – 10 měsíc 2014.

* BÚ : 735 677,12Kč

* Příjmy : 5 497 130,-Kč Výdaje: 5 004 030,-Kč

4. Starosta obce přečetl doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na akci,,Trpísty-kanalizace 3.etapa“.

5. Starosta přečetl rozpočtové změny č.3

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/14:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-10 měsíc 2014.

-doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího

řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

"Trpísty-Kanalizace 3.etapa" - vítěz této zakázky Rymax Trade spol.s.r.o.

 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce.

6 hlasů pro

- ověřovatele zápisu

6 hlasů pro

-rozpočtové změny č.3, které jsou přílohou zasedání.

6 hlasů pro

 

3.Pověřuje:

 

-starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem veřejné

zakázky hodnotící komisí - Rymax Trade spol.s.r.o.Čejkovy 76.

 

 

Ověřovatelé zápisu: