Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 06/14

19. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 6/2014    17.12. 2014     Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Václav Šedivý a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal 18.12.2014 Josef Pavlas

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2014

4.Rozpočet obce na r.2015

5.Rozpočtový výhled na r.2016 - 2020

6.Rozpočtové změny č.4

7.Inventury obce

8.Různé

9.Diskuse

10.Usnesení

11.Závěr


1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu

1 – 11 měsíc 2014.

-BÚ : 841 177,42

-Příjmy: 5 907 620,-Kč Výdaje: 5 309 030,-Kč

4.Starosta přečetl:

-návrh rozpočtu obce na rok 2015,který je vyrovnaný příjmy i výdaje:

3 953,60

5.Starosta přednesl:

-rozpočtový výhled obce na r.2016 – 2020

6.Starosta přečetl:

-rozpočtové změny č.4.

7.Starosta přečetl:

-příkaz k provedení inventarizace obecního majetku 7.1.2015.

8.Starosta přednesl:

- smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt" Trpísty-kanalizace a ČOV

3 etapa“

-odvoz PDO obce v roce 2015 od EKO-Separu Nýřany

-povodňový plán obce Trpísty

9.Zástupci České pošty s.p. přednesly záměry s místní poštou v Trpístech.

 

9.Usnesení zastupitelstva obce 6/2014.

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2014.

- informaci o záměrech České pošty s.p. s místní pobočkou v Trpístech

-povodňový plán obce Trpísty

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Stanislav Kubašta a Václav Šedivý

6 hlasů pro

-rozpočet obce na rok 2015,který je přílohou zasedání

6 hlasů pro

-rozpočtový výhled na r.2016 – 2020,který je přílohou zasedání

6 hlasů pro

-rozpočtové změny č.4,které jsou přílohou zasedání

6 hlasů pro

-inventarizační komise dle příkazu starosty obce,které jsou přílohou zasedání.

6 hlasů pro

-přijetí dotace na projekt,,Trpísty-kanalizace a ČOV-3 etapa od Plzeňského kraje

6 hlasů pro

-ceny za odvoz PDO nechat ve stejné výši jako v roce 2014

6 hlasů pro

3.Nesouhlasí:

 

Se zřízením provozovny Partner v obci,protože obec nevlastní vhodné prostory

k provozování této poštovní služby,v současné době je možné provozovat tuto službu pouze ve stávající budově pošty, která je vlastnictví České pošty s.p.

 

4.Pověřuje:

 

Starostu obce k provedení nenadálých finančních převodů do konce roku 2014.

 

Ověřovatelé zápisu: