Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 2/2014

28. 4. 2014

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/14 12.3 2014 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas 18.3.2014

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-2 měsíc 2014

4.Územní plán obce Trpísty

5.Dotace životního prostředí PK

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v 1 – 2 měsíci 2014

-BÚ – 935 740,08

- příjmy 983 540,-Kč - výdaje 833 530,-Kč

4.Starosta obce přečetl

-zprávu o vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Trpísty a vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu územního plánu obce Trpísty.

-návrh Pokynů pro dopracování návrhu územního plánu Trpísty pro řízení o územním plánu.

5.Dotace na projekty z Plzeňského kraje odbor životního prostředí

- vodohospodářská infrastruktura 2014-výstavba,rekonstrukce a modernizace ČOV a kanalizací: akce,, Trpísty-kanalizace a ČOV-3 etapa“

- podpora zpracování projektových dokumentací-zásobování pitnou vodou:

stavba,,Rekonstrukce objektu ATS“

 

6.Starosta obce přečetl dohodu o finančním vyrovnání mezi obcí Trpísty a

Honebním společenstvem Erpužice na pronájem společenské honitby č.44.

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2014:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-2 měsíc 2014

-zprávu o Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Trpísty a vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu územního plánu Trpísty, ke

kterému proběhlo společné jednání dne 12.11.2013

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Jaroslav Vrška a Jiří Dvořák

5 hlasů pro

-návrh Pokynů pro dopracování návrhu územního plánu obce Trpísty pro řízení o

územním plánu ,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

- podat žádost do dotačního programu vodohospodářské infrastruktury na akci ,,Trpísty – kanalizace 3 etapa“

5 hlasů pro

-podat žádost do dotačního programu-podpora zpracování projektových

dokumentací-zásobování pitnou vodou na akci,,Rekonstrukce objektu ATS“

5 hlasů pro

-dohodu o finančním vyrovnání mezi obcí Trpísty a Honebním společenstvím Erpužice na pronájem společenské honitby 44.

5 hlasů pro 

3. Pověřuje:Starostu obce k podání žádostí o dotace na dotační programy:

-ekologické projekty 2014:,,Rekonstrukce objektu ATS“

-vodohospodářské infrastruktury 2014:Trpísty-kanalizace a ČOV-3 etapa.

Termín:14.4.2014